เปิดให้ทดลองใช้โปรแกรมฝึกภาษา Access English เป็นเวลา 1 ปีเต็ม!!

บริษัทบุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิสจำกัดมีความยินดีที่จะเปิดการทดลองใช้โปรแกรมฝึกภาษา Access English ซึ่งเป็นโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษทั้งทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน เหมาะสำหรับผู้ที่จะนำไปใช้เพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษ ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission ให้กับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560

นักศึกษา และบุคลากร สามารถลงทะเบียนขอ User name และ Password เข้าทดลองใช้งานโปรแกรใได้ที่ https://accessenglishnow.com/platform โดยคลิ๊ก Creat account จากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัว เลือก Thailand (ประเทศไทย) จากนั้เลือกสถาบันที่ตัวเองสังกัด จากนั้น นำ email ที่สมัครและ Password ที่กำหนดไปล๊อคอินเข้าใช้งานเป็นรายบุคคล