ศูนย์ภาษาสำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการ “เปิดโลกภาษานักศึกษาใหม่ มรส.”

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้กำหนดจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน
ในระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นจำนวนนักศึกษา 4,400 คน ทุกคณะทุกสาขา
แบ่งเป็นวันละ 12 กลุ่ม ตั้งแต่วันที่ 19 – 22 มิถุนายน 2560 

โดยกิจกรรมดังกล่าวได้มีบุคคลากรด้านภาษาผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
สลับกันเข้ามาให้ความรู้และความสนุกสนานควบคู่กับการเรียนรู้ ที่จะสามารถเป็นพื้นฐานเพื่อต่อยอด
ในการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างราบรื่นในอนาคตทั้งยังเป็นการเพิ่มความสามัคคีในรั้วมหาวิทยาลัย
ด้วยการเรียนแบบคละกลุ่มเพื่อให้นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนๆชาวฟ้าแดงด้วยกัน
รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับศูนย์ภาษา ให้นักศึกษาได้ทราบถึงหน้าที่พันธกิจของเรา
ที่จะเป็นตัวช่วยคอยผลักดันการศึกษาด้านภาษาให้กับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ต่อไป.

https://www.facebook.com/srulc/

 

ประมวลภาพ วันที่  19 – 06 – 60

20170620140826_640x480 20170620141001_640x480 20170620140925_640x480 20170620140848_640x480 20170620141205_640x480 20170620141131_640x480 20170620141055_640x480