สายสนับสนุน Active! ฝึกภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการ นำโดย นางสาวกิ่งกาญจน์ สุพรศิริสิน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายศูนย์ภาษา จัดดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน หลักสูตร 15 ชั่วโมง ในระหว่างวันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2560

                โครงการข้างต้นมีวัติถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษในยุคปัจจุบัน เพื่อพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษ และทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผ่านกิจกรรมที่ผู้อบรมได้ปฏิบัติจริง และเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อให้มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษโดยได้รับความสนใจจากบุคลากรสายสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน ทั้งคณะ สำนัก ศูนย์ และกอง 

                การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดต่อเนื่องเป็นเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2560 หลังเวลาทำงานตั้งแต่ 16.30 – 19.30 น. โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรมากความสามารถทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการคู่กันระหว่างวิทยากรชาวไทย และชาวต่างชาติ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความมั่นใจ และได้มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติตลอดการเข้าร่วมโครงการ