ประกาศปิดรับสมัครสอบ TOEIC รอบวันที่ 29 ก.ค. 2560

   เนื่องจากมีผู้สนใจสมัครเป็นจำนวนมาก ทำให้การสอบในรอบดังกล่าวอาจจะมีจำนวนที่นั่งไม่เพียงพอ ในการนี้ทางศูนย์ภาษา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงขอ”ประกาศปิดรับสมัครสอบ TOEIC รอบวันที่ 29 ก.ค. 2560″ เพื่อรักษาสิทธิ์ให้ผู้ที่

มีการลงทะเบียนและชำระเงินมาก่อนล่วงหน้า รวมทั้งจะมีการประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ TOEIC รอบดังกล่าว ภายในวันที่

24 กรกฎาคม 2560

   จึงขอให้ผู้ที่มีรายชื่อในวันดังกล่าว ตรวจสอบรอบการสอบ เช้า/บ่าย และมาก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 45 นาทีเพื่อลงทะเบียนสอบ

โดยนำบัตรประชาชนและบัตรนักศึกษา และอุปกรณ์เครื่องเขียนมาให้เรียบร้อย  ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ไม่สามารถลงชื่อสอบได้ทันรอบดัง

กล่าว ทางศูนย์ภาษาจะมีการจัดสอบรอบต่อไปในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 

   ทางศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก/คืนเงิน ตามเห็นสมควร

ติดต่อสอบถาม ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร 077-913337,081-8917774