ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ TOEIC ประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2560

วันที่ 29 กรกฎาคม 2560  เวลา 10.30-13.30 น.  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารหอสมุดฯ

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ภาษาไทย ประเภท
1 นายณัฐกร  ยศเมฆ นักศึกษา
2 นางสาวจริยา  โอฬาร์กิจ นักศึกษา
3 นางสาวกริยา  ทองศรี นักศึกษา
4 นางสาววรรณฤดี  จันทร์ปาน นักศึกษา
5 นางสาวเพ็ชรัตน์  นวลปาน นักศึกษา
6 นางสาวชลิตา  อินทร์คง นักศึกษา
7 นางสาวชลลัดดา  หฤหรรษพงศ์ นักศึกษา
8 นางสาวนรีนุช  เส้งทั่น นักศึกษา
9 นางสาวธิดาศิริ  อักษรทิพย์ นักศึกษา
10 นางสาวพรรณราย  ขาวผ่อง นักศึกษา
11 นายนัฐวุฒิ  ราชรักษ์ นักศึกษา
12 นางสาวคฑามาศ  ธรรมเจริญจิระกุล นักศึกษา
13 นางสาวกาตีนี  ยูดา นักศึกษา
14 นางสาวสุทธิดา  สุทธินุ่น นักศึกษา
15 นายอนุภาพ  จันทร์อินทร์ นักศึกษา
16 นางสาวณัฐติยาพร  ทองจันทร์ นักศึกษา
17 นางสาวกรกนก มินชาติ นักศึกษา
18 นางสาวชนาภา ทับทิมแดง นักศึกษา
19 นางสาวจันทร์ทิพย์ เยื้อนหนูวงค์  นักศึกษา
20 นางสาวศิรินาถ หิทาโร นักศึกษา
21 นางสาวโมน่า ยุโส้ นักศึกษา
22 นางสาวบัญฑิตา ขอมอบกลาง นักศึกษา
23 นางสาวอรอนงค์ ดุลยะศิริ นักศึกษา
24 นางสาววาธินี พันธุ์อธิคม นักศึกษา
25 นางสาวธัญลักษณ์ ชัยทอง นักศึกษา
26 นางสาวสุวรรณา หมานาหม นักศึกษา
27 นางสาวประทุมทิพย์ ทองเจริญ  บุคลากร
28 กฤตภาส โชคคณาพิทักษ์ บุคคลทั่วไป
29 วณิชา ชนะอักษร บุคคลทั่วไป
30 นายสราวุธ พุฒนวล บุคคลทั่วไป
31 นางสาวเจตน์สุดา คำทอง บุคคลทั่วไป
32 นายธวัชชัย ธุระสกุล บุคคลทั่วไป
33 นางสาวเอกอนงค์ แซ่ซิ่น บุคคลทั่วไป
34 นางสาวโสภิดา ทองส่งโสม บุคคลทั่วไป
35 นายอรรถพร เพชรสงค์ บุคคลทั่วไป
36 นางสาวกันต์ชนก คงมณี บุคคลทั่วไป
37 นายวัฒนา ศิริกุล  บุคคลทั่วไป
38 นางสาวปัณณ์มน เกิดสุวรรณ บุคคลทั่วไป
39 นางสาวสุธาทิพย์ ห่อทอง บุคคลทั่วไป
40 นายธวัชชัย คงเกื้อ บุคคลทั่วไป
41 นางสาวสุภาวิตา ทองคำชู บุคคลทั่วไป
42 นายธีระวุฒิ จันทไทย บุคคลทั่วไป
43 นางสาวฐานิษา แซ่ตัน บุคคลทั่วไป
44 นางสาวพรพิมล ศรีพุฒ บุคคลทั่วไป
45 นางสาวยุพา ผลงาม บุคคลทั่วไป
46 Mr. Ansley Kyle Turbila บุคคลทั่วไป
47 Mr. Job Alar บุคคลทั่วไป
48 นางสาวนุชรินทร์ อินทรสมบัติ บุคคลทั่วไป
49 นายฉัตรโสภณ คงขวัญ บุคคลทั่วไป
50 นางสาววรรณพร อาจชอบการ บุคคลทั่วไป
51 นางสาวภาณุภรณ์ สมเศรษฐ์ บุคคลทั่วไป
52 นางสาวสุชาดา เทพสุวรรณ บุคคลทั่วไป
53 นางสาวพรนภัส หอมเกตุ บุคคลทั่วไป
54 นางสาวกัลยาณี  ศรีนวล  บุคคลทั่วไป
55 นางสาวกรกมล  แกล้วกล้า  บุคคลทั่วไป
56 นายภาณุพงศ์  เหล่าสุข  บุคคลทั่วไป
57 นายศราวุธ พวงทอง บุคคลทั่วไป
58 นางสาวปัณณพร  โอมี  บุคคลทั่วไป
59 นางสาวนภัสสร  ศรีทองแก้ว บุคคลทั่วไป
60 นางสาวศิริวรรณ  มาลยารมณ์  บุคคลทั่วไป
61 Ms. Donnita  Faye Batosalem บุคคลทั่วไป
62 Mr. Gerry  Lumbre  บุคคลทั่วไป
63 Ms. Hulse  Marion Ellen  บุคคลทั่วไป
64 Ms. Maribel  Vibra บุคคลทั่วไป
65 Mr. Ruan Gerhardt Voges บุคคลทั่วไป
66 นางสาวอุรชา อินทปันตี บุคคลทั่วไป
67 นางสาววราทิพย์ สุขยิ่ง บุคคลทั่วไป
68 นายธาดาพงศ์  นกวิเชียร  บุคคลทั่วไป
69 นายเกียรติพงศ์  ศรีปาน  บุคคลทั่วไป
70 นางสาวประภัสสร คำแหง บุคคลทั่วไป

 

วันที่ 29 กรกฎาคม 2560  เวลา 14.30-17.30 น.  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารหอสมุดฯ 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ภาษาไทย ประเภท
1 นางสาวรัตติยา ดวงตา นักศึกษา
2 นางสาวเมธินี พวงทอง นักศึกษา
3 นางสาวขวัญฤทัย อินแก้ว นักศึกษา
4 นางสาวอนุชิดา แซ่ภู่ นักศึกษา
5 นางสาวธนาพร ประยุทธยรรยง นักศึกษา
6 นางสาวสุชาดา คุปต้า นักศึกษา
7 นางสาวบุษราคัม รุจิพุฒิ นักศึกษา
8 นางสาวตัสนิม บุเต๊ะ นักศึกษา
9 นางสาวจีรวรรณ ดิษฐอาย นักศึกษา
10 นางสาวชนินาถ ไชยพงศ์ นักศึกษา
11 นางสาวธีร์จุฑา สังข์สกุล นักศึกษา
12 นางสาวณัฐกานต์ เพ็งดำ นักศึกษา
13 นางสาวศตพร หนูด้วง นักศึกษา
14 นางสาวทัศน์ลักษณ์ ทองทรง นักศึกษา
15 นางสาวสุกัญญา แหวนเพ็ชร นักศึกษา
16 นางสาวอัจฉรา อดุลจิตร์ นักศึกษา
17 นางสาววรรนิภา คงสิทธิ์ นักศึกษา
18 นางสาวสายฝน ป้อมหิน นักศึกษา
19 นางสาวอาภาวรรณ ศรีทอง นักศึกษา
20 นางสาวสุดารัตน์ จันทนู นักศึกษา
21 นางสาวสริณี แปลกเมือง นักศึกษา
22 นางสาวณัฐริกา คงสุทธิ นักศึกษา
23 นางสาวสิมาภรณ์ เข็มหอ นักศึกษา
24 นางสาวอุษารัตน์ เหมรักษ์  นักศึกษา
25 นางสาวชุพิชญา เอียดเหลือ นักศึกษา
26 นางสาวอรอนงค์ เพ็ชรเวช นักศึกษา
27 นางสาวสุธารัตน์ ยงกำลัง นักศึกษา
28 นางสาวกิตติยาภรณ์ พฤษกูล บุคคลทั่วไป
29 นางสาววันวิสาข์ สืบ บุคคลทั่วไป
30 นางสาวกมลชนก มลิวรรณ์ บุคคลทั่วไป
31 นางสาวอาภาพร จิตรนาวี  บุคคลทั่วไป
32 นายพิชชาทร ราชปักษิณ บุคคลทั่วไป
33 นางสาวปรารถนา ชูด้วง บุคคลทั่วไป
34 นางสาวศรีวรรณ คงหนู บุคคลทั่วไป
35 นางสาวชุดาภรณ์ ฤทธิเดช บุคคลทั่วไป
36 นางสาวชนิศา อิฐเขตต์ บุคคลทั่วไป
37 นางสาวธารารัตน์ บัวแหร่ม บุคคลทั่วไป
38 นางสาวปรียานุช เชาวนะ บุคคลทั่วไป
39 นายปริญญา คงท่าฉาง บุคคลทั่วไป
40 นางสาวปิยมาส บ่อคำ บุคคลทั่วไป
41 นางสาวญาดา ละหารเพชร บุคคลทั่วไป
42 นางสาววรรณิกา ทิพย์ประชาบาล  บุคคลทั่วไป
43 นางสาวชนม์พิชา กิตติญาณกุล บุคคลทั่วไป
44 นางสาวปิยวรรณ เพ็ชรเพ็ง บุคคลทั่วไป
45 นางสาวนฤมล รัตน์พันธ์ บุคคลทั่วไป
46 นางสาวอานีต้า ศรีสุข บุคคลทั่วไป
47 นางสาววรลักษณ์ สุขเมือง บุคคลทั่วไป
48 นางสาวหัทยาภรณ์ สนมน้อย บุคคลทั่วไป
49 นางสาวสุดาทิพย์ เรืองโรจน์ บุคคลทั่วไป
50 นางสาวภิมลภา ณ ตะกั่วทุ่ง บุคคลทั่วไป
51 นางสาวนพรรณพ ม่วงปลอด บุคคลทั่วไป
52 นางสาวรสิตา ภูแม่น้ำ บุคคลทั่วไป
53 นางสาวจาริญา ธวัช บุคคลทั่วไป
54 นางสาวจินาลักษณ์ บูรณกูล บุคคลทั่วไป
55 นางสาวเพ็ญนภา ชัยชำนาญ บุคคลทั่วไป
56 นายอารอฟัต บินมะทา บุคคลทั่วไป
57 นางสาวณัฐวรรณ ชัยวิชิต  บุคคลทั่วไป
58 นางสาวธิดารัตน์ คำสุวรรณ บุคคลทั่วไป
59 นายณัฐกมล บุญสิน บุคคลทั่วไป
60 นางสาวพัชราภรณ์ ชูเพชร บุคคลทั่วไป
61 บุญชณัฎฐา โชติสิงห์ บุคคลทั่วไป
62 นางสาวสมหญิง โมอ่อน บุคคลทั่วไป
63 นางสาวสุภาวดี พัฒกรด บุคคลทั่วไป
64 นางสาวทิพวรรณ จันทร์ศรี  บุคคลทั่วไป
65 นายนัฐพล ลิ้มศรัทธา บุคคลทั่วไป
66 นางสาวเอราวรรณ แก้วปลอด บุคคลทั่วไป
67 นายวราวุธ ไชยทอง บุคคลทั่วไป
68 นางสาวจารุวรรณ ช่วยมี บุคคลทั่วไป
69 นายมรกต สามล บุคคลทั่วไป
70 นายยศพล  เกื้อชาติ  บุคคลทั่วไป
71 นายสุเทพ กาฬรัตน์  บุคคลทั่วไป
72 นางสาวพัชยา  ยี่วันฉาย  บุคคลทั่วไป
73 นางสาวนินลดา ชูพันธ์  บุคคลทั่วไป

 

วันที่ 29 กรกฎาคม 2560  เวลา 10.30-13.30 น.  ณ ห้องอบรม 1 ชั้น 4 อาคารหอสมุดฯ

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ภาษาไทย ประเภท
1 นางสาวจารินี  รัตนถาวร นักศึกษา
2 นางสาวศิริขวัญ  หนูน้อย นักศึกษา
3 นางสาวจันธิมา  คาน นักศึกษา
4 นางสาวเบญจพร โชติช่วง นักศึกษา
5 นางสาวยุวรัตน์ ช่วยเกิด นักศึกษา
6 นางสาวเพชรรัตน์ รัตนรังษี นักศึกษา
7 นางสาวนิภาภรณ์ ทิพย์ดี นักศึกษา
8 นางสาวเมธินี เอี่ยมมี นักศึกษา
9 นางสาวอัจฉราภรณ์ ใจมั่น นักศึกษา
10 นางสาวสุภาวดี  แสงอาวุธ นักศึกษา
11 นางสาวธันย์ชนก หวอตะเห นักศึกษา
12 นางสาวอริญา  อุบลรัตน์ นักศึกษา
13 นางสาวจิดาภา เชาวเลิศ นักศึกษา
14 นางสาวปัญญาพร บุญฤทธิ์ นักศึกษา
15 นางสาวสินีย์นาถ คงกูล นักศึกษา
16 นางสาวกนกทิพย์ นวนชาวนา นักศึกษา
17 นางสาวปทิตตา คำขึ้น นักศึกษา
18 นางสาววลัยภรณ์ เสียงเพราะ นักศึกษา
19 นางสาวภัทราวดี ดุลเจริญ นักศึกษา
20 นางสาวปิยธิดา สุพิทักษ์ นักศึกษา
21 นางสาวกชชกรณ์ กรายแก้ว นักศึกษา
22 นางสาวธามน  รัตนจินดา นักศึกษา
23 นางสาวศุภกิจ ยุโส๊ะ นักศึกษา
24 นางสาวปรัชญาพร ใจจุล นักศึกษา
25 นางสาววศิรินทร์ วิชัยดิษฐ์ นักศึกษา
26 นางสาวสุชาดา  สุตบุตร บุคคลทั่วไป
27 นางสาวรุ่งฤดี  ยอดเจริญ  บุคคลทั่วไป
28 นางสาวอรวี  ทองมาก  บุคคลทั่วไป
29 นางสาวปิยะวรรณ  ด้วงใส บุคคลทั่วไป
30 ปรียานุช  ทองชู  บุคคลทั่วไป

 

วันที่ 29 กรกฎาคม 2560  เวลา 14.30-17.30 น.  ณ ห้องอบรม 1 ชั้น 4 อาคารหอสมุดฯ 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ภาษาไทย ประเภท
1 นางสาวนพรัตน์ ศรีบุญ นักศึกษา
2 นางสาวพิมพ์วิไล  มุ่งไหม  นักศึกษา
3 มลิษา อินทร์ชู นักศึกษา
4 อภิชญา มิตรวงค์ นักศึกษา
5 นริสา สมาน นักศึกษา
6 กชกร แซ่ยี นักศึกษา
7 ปนัดดา อรุณพันธ์ นักศึกษา
8 สุภาภรณ์ ส่งช่วย  นักศึกษา
9 จาริยา ศรีวัยพราหมณ์ นักศึกษา
10 สุนิษา ชูดำ นักศึกษา
11 กมลลักษณ์ ขุนหนู นักศึกษา
12 สุดารัตน์ พูลพนัง นักศึกษา
13 วิลาสินี สุทธิชล นักศึกษา
14 นัทธมล สงพัตน์แก้ว นักศึกษา
15 สุนิสา ไสยสุวรรณ นักศึกษา
16 ชิตพล สุขจันทร์ นักศึกษา
17 อรุณศิริ เพชรยอดจันทร์ นักศึกษา
18 อรทัย ห้วงทรัพย์ นักศึกษา
19 จันทร์เพ็ญ อภัยรัตน์  นักศึกษา
20 ชฎาภรณ์ พัฒนกรด นักศึกษา
21 นางสาวสริดา ยศเมฆ นักศึกษา
22 นายอัสฮา บะอู นักศึกษา
23 นางสาวเนติมา คงใหม่ นักศึกษา
24 นายเลิศชัย สุขไกรรัตน์ นักศึกษา
25 นางสาวกุลภรณ์ คีรีมา นักศึกษา
26 กนกกาญจน์ กัลพฤกษ์ บุคคลทั่วไป
27 ชฎาภรณ์ อินทรัตน์ บุคคลทั่วไป
28 จีราวรรณ พรมกำเหนิด บุคคลทั่วไป
29 พรรณวดี จำบัวขาว บุคคลทั่วไป
30 นางสาวจิราพร ขุนศรี บุคคลทั่วไป