ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) ในงานประชุมระดับนานาชาติ

ด้วยศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) ในงานประชุมระดับนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจถึงขั้นตอนของการนำเสนองานวิจัยด้วยวาจา พัฒนาความรู้ และทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นเพื่อการนำเสนองานวิจัยด้วยวาจาผ่านกิจกรรมที่ผู้อบรมได้ปฏิบัติจริง และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีผลงานนำเสนอ (Powerpoint for Oral Presentation) สำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 30 คนกำหนดจัดในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา       09.๐๐ – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 ศูนย์ภาษา อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ