โครงการ พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน CEFR ก่อนจบการศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 4

ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ กำหนดจัดโครงการ พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน CEFR ก่อนจบการศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตร 12 ชั่วโมง ตามนโยบายให้นักศึกษามีผลคะแนนภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ B1 ค่าเป้าหมายที่ร้อยละ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านความรู้ภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานที่จำเป็นต่อการสมัครงานหลังจากจบการศึกษา และเพื่อให้นักศึกษาได้มีความคุ้นเคยกับรูปแบบ และลักษณะของข้อสอบมาตรฐาน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 200 คน กำหนดจัดในวันที่ 19 – 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม GA102 ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย