It’s Time for SPEEXX : ศูนย์ภาษา เชิญชวนอาจารย์ บุคลากรพัฒนาภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรมออนไลน์

ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพภาษาด้วยโปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ระบบออนไลน์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3/2560 จำนวน 3,400 รหัส ซึ่งศูนย์ภาษา ได้ให้สิทธิ์การเข้าใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษ ระบบออนไลน์ สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยผู้สนใจ จำนวน 100 รหัส

ในการนี้ ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอให้ท่านผู้ที่มีความประสงค์จะใช้โปรแกรมฯ ดังกล่าว แจ้งความประสงค์ขอใช้โปรแกรมออนไลน์ เป็นเวลา 1 ปี มายัง ศูนย์ภาษา ภายในวันที่ 8 กันยายน 2560 ทั้งนี้ ศูนย์ภาษาขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่แจ้งรายชื่อก่อนจะมีสิทธิ์ก่อน

หมายเหตุ : บุคลากรที่แจ้งความประสงค์ใช้งานโปรแกรม ต้องเข้าทดสอบ และเข้าใช้โปรแกรมออนไลน์ตามกำหนดเวลา โดยศูนย์ภาษาจะมีการรายงานผลการเข้าใช้ไปยังคณะที่สังกัดเพื่อการวางแผนพัฒนาศักภาพภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร ต่อไป

 

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอใช้โปรแกรมออนไลน์ SPEEXX (ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2560)

 

speexx-timeline-บุคลากร