ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษด้านการอ่าน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2560 – 15 มีนาคม 2561

ด้วยรัฐบาลมีนโยบายด้านการศึกษาและการเรียนรู้ ในการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทุกคณะ เข้าร่วมโครงการตลอดภาคปีการศึกษา 2/2560

ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงกำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษด้านการอ่าน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

  • นักศึกษาลงทะเบียนการเข้าใช้ และทำแบบทดสอบวัดระดับทักษะการอ่านภาษาอังกฤษก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมโดยทดสอบผ่านระบบออนไลน์
  • นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษด้านการอ่าน เป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ โดยการเลือกอ่านแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่าน SRA Reading Laboratory และทำแบบทดสอบหลังการอ่านผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 2 เรื่องต่อสัปดาห์
  • นักศึกษาเข้าทำแบบทดสอบวัดระดับทักษะการอ่านภาษาอังกฤษหลังการเข้าร่วมกิจกรรมโดยทดสอบผ่านระบบออนไลน์
  • นักศึกษาที่เข้าเรียนครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 80 และมีผลการทดสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 จะมีสิทธิ์ได้รับแบบบันทึกกิจกรรมฐานภาษา (Serial Key ฐาน 2)

เว็บไซต์

http://li.sru.ac.th/2nd-year-sra-reading-lab/