ประกาศรายชื่อผู้สอบ TOEIC รอบวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 13.00-16.00น.

ประกาศรายชื่อผู้สอบ TOEIC รอบวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 13.00-16.00น.

*******ตรวจสอบรายชื่อด้านล่าง********

– ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล ให้ถูกต้อง หากมีชื่อสะกดผิดให้รีบโทรแจ้งศูนย์ภาษา
– บุคคลทั่วไปรายงานตัวก่อนเวลาสอบ 1 ช.ม. นักศึกษา 30 นาที พร้อมบัตรประจำตัวนักศึกษา / บัตรประชาชน/ใบเสร็จรับเงิน
หรือหลักฐานการชำระเงิน
– แต่งกายสุภาพ สำหรับนักศึกษาให้แต่งกายนักศึกษา
– ทางเรามีอุปกรณ์เครื่องเขียนเตรียมไว้ให้ ห้ามนำอุปกรณ์อิเล็คโทรนิคส์ใดๆ หรืออุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าห้องสอบ

**********************สำคัญ***********************
หากท่านใดมีอุปกรณ์ทางการแพทย์เช่นโลหะดามกระดูก
         อุปกรณ์ช่วยฟัง เครื่องกระตุ้นหัวใจ เป็นต้น
“ซึ่งอาจจะทำให้เครื่องตรวจวัตถุส่งเสียงร้อง”

     ต้องนำเอกสารยืนยันทางการแพทย์มาแสดงด้วย

สถานที่สอบ ศูนย์ภาษา
ห้องประชุม 1 ชั้น 4 
อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
077 913337, 0818917774

 

—————————————————————————————————————————————–

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ภาษาไทย ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ ประเภท
1 นางสาวภัสวรรณ บุญจร Passawan  Boonjohn นักศึกษา
2 นางสาวอัจฉราภรณ์  คุ้มชำนาญ Atcharaporn  Khumchamnan นักศึกษา
3 ณัฐฐ์นรี ไทยเกิด Natnaree Thaikoed นักศึกษา
4 ศริธร ทองพนัง Sasritorn Thongphanarg นักศึกษา
5 พรเพ็ญ กาวีละ Pornphen Kawily นักศึกษา
6 กัญญารัตน์ บุญไกร Kanyarat Bunkai นักศึกษา
7 จุติพร เนืองฤทธิ์ Jutiporn Nueangrit นักศึกษา
8 ภัสพร เพิ่มผล Patsaporn Phoemphon นักศึกษา
9 พัชราภรณ์ ขำแก้ว Patcharaporn Kemkeaw นักศึกษา
10 กิตติยา ประมัยพิมพ์ Kittiya Pramaipim นักศึกษา
11 จิณท์วรา สุวรรณลอย Jinwara Suwanloy นักศึกษา
12 วริศา ชัยฤกษ์ Warisa Chairerk นักศึกษา
13 พิศาล ใจประเทือง Phisan Chaiprathueang นักศึกษา
14 รัชนีพร รอดเจริญ Ratchaneeporn Rodjaroen นักศึกษา
15 รัตนากร เกตุรัตนัง Rattanakorn Ketrattanang นักศึกษา
16 วิภาวรรณ ขันพระแสง Wipawan Kanprasang นักศึกษา
17 ศุภวีร์ เฟื่องฟู Subphawee Fuengfu นักศึกษา
18 เบญจวรรณ พิศาวงศ์ Benjawan Tisawong นักศึกษา
19 ปรียาพร ศรีสวัสดิ์ Preeyaporn Srisawat นักศึกษา
20 เยาวลักษณ์ สมทรง Yaowalak Somsong นักศึกษา
21 นภารัตน์ เกิดสุข Naparat Koedsuk นักศึกษา
22 อิศรา แก้วแสวง Isara Kaewsawaeng นักศึกษา
23 ชลิญญา คงทรัพย์ Chaliya Kongtrup นักศึกษา
24 หนึ่งฤดี สุขแปะเง้า Nungrudee Sukpeangao นักศึกษา
25 สิริขวัญ อินทรกำเนิด Sirikhwan Intharakumnerd นักศึกษา
26 ขวัญชนก ยกย่อง Khwanchanok Yokyong นักศึกษา
27 นันทวดี หมวดมณี Nanthawadee Muadmanee นักศึกษา
28 อภัชญา ชอบทำกิจ Apatchaya Chobthamkit นักศึกษา
29 ทิพย์เกสร แก้วกาญจน์ Thipkesorn Keawkarn นักศึกษา
30 นลินนิภา กฤตโยภาส Nalinnipha Krittayophat นักศึกษา
31 ณัฐชกานต์ เหร่บุตร Natchakan Raybud นักศึกษา
32 กาญจนา ลัมอุดมพร Kannjana Limudomporn นักศึกษา
33 เอรวรรณ มะกะ Aerawan Maka นักศึกษา
34 โฉมศิริ พัฒนศักดิ์ Chomsiri Pattanasak นักศึกษา
35 จริยา อินทองคำ Jariya Inthongkham นักศึกษา
36 หนึ่งฤทัย เสทิน Nuangritai Setin นักศึกษา
37 Simon Martin Richard Simon Martin Richard บุคคลภายนอก
38 ลลิตวดี หิรัญพงศ์ Lalitwadee Hiranpong บุคคลภายนอก
39 Raquel Guerra Castaneda Raquel Guerra Castaneda บุคคลภายนอก
40 นางสาวจิรัชญา  แป๊ะป๋อง Jiratchaya  Paepong บุคคลภายนอก
41 นายเกียรติพงศ์  ศรีปาน บุคคลภายนอก
42 นายณภัทร เอี่ยวภู่ บุคคลภายนอก
43 นายโลมา ไดรเวอร์ บุคคลภายนอก
44 นายกอกฤต ถ่ายง่วน บุคคลภายนอก
45 นายพิสิฐพงศ์ รักการ บุคคลภายนอก
46 นายลันตา แก้วเจริญ บุคคลภายนอก
47 นายภูวรินทร์ กาญจนอุดม บุคคลภายนอก
48 นายเกริกพล กีรติกฤติยานนท์ บุคคลภายนอก
49 นางสาวณัฐนรี งามประดิษฐ์ บุคคลภายนอก
50 นางสาวกุลธิดา วิชัยดิษฐ บุคคลภายนอก
51 นางสาวนรีรัตน์ จรูญศักดิ์ บุคคลภายนอก
52 นางสาวนุชนาฎ มีแต้ม บุคคลภายนอก
53 นางสาวศิรดา หาญชูวงศ์สกุล บุคคลภายนอก
54 นางสาวอภิรุจี ธรรมทักษ์ บุคคลภายนอก
55 นางสาวจามรินทร์ หง้าฝา บุคคลภายนอก
56 นางสาวเจนจิรา หลำหง๊า บุคคลภายนอก
57 นางสาวญาดา อิ้ววังโส บุคคลภายนอก
58 นางสาวนภสร ทองโสภา บุคคลภายนอก
59 นางสาวสมฤดี ชดช้อย บุคคลภายนอก
60 นางสาวสวรรษร ช่วยรักษ์ บุคคลภายนอก
61 นางสาวอนัญญา ไทยมิตรชอบ บุคคลภายนอก
62 นางสาวนุสบา ธระกุลพิศุทธิ์ บุคคลภายนอก
63 นางสาวจิตรวรรณ ชูทอง บุคคลภายนอก
64 นางสาวตรีชนา สาระวารี บุคคลภายนอก
65 นางสาวธัญชนก เผือกธารา บุคคลภายนอก
66 นางสาวธิดารัตน์ มากผล บุคคลภายนอก
67 นางสาวปวีณ์ธิดา ลูกเล็ก บุคคลภายนอก
68 นางสาวปัทมา บุญเคลือบ บุคคลภายนอก
69 นางสาวพนัสฎา อร่ามฉิม บุคคลภายนอก
70 นางสาวพรพิมล หง้าฝา บุคคลภายนอก