Andrew Biggs Talk Show “ภาษาอังกฤษเพื่อพลังพลเมือง พลังแผ่นดิน”

ขอเชิญนักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมชมร่วมฟัง Andrew Biggs Talk Show “ภาษาอังกฤษเพื่อพลังพลเมือง พลังแผ่นดิน”

จัดโดย จัดโดยรายวิชา GED1004ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้ และ GED1003 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน คณะมนุษย์ศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ พบกับความสนุกสนาน พร้อมกับสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยวิทยากรคนดังมากความสามารถของวงการ การ

ศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศไทย

รับชมพร้อมกัน “วันพฤหัสบดีที่ 8 ก.พ. 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม GA101 อาคารเฉลิมพระเกียร์ติ

80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

******เข้าชมฟรี!!!******