หลักสูตรบริหารธุรกิจ ร่วมกับศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ จัดติวภาษาอังกฤษนักศึกษากว่า 300 คน

หลักสูตรบริหารธุรกิจ ร่วมกับศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ จัดติวภาษาอังกฤษนักศึกษากว่า 300 คน

ในระหว่างวันที่ 8-26 มกราคม 2561 ศูนย์ภาษาสำนักวิทยบริการฯ สนับสนุนวิทยากรจำนวน 5 คน พร้อมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR ตามโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาของหลักสูตรบริหารธุรกิจ ระดับชั้นปีที่ 2 ให้มีความพร้อมสำหรับการเรียน และการทำงานต่อไป