ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ TOEIC รอบวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 9.00-12.00น.และ13.00-16.00น.

ประกาศรายชื่อผู้สอบ TOEIC

โดยจะแบ่งเป็นสองห้องสอบ รอบเช้า/บ่าย  ดังนี้

***ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารหอสมุดฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี***

***ณ ห้องอบรม 1 ชั้้น 4 อาคารหอสมุดฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี***

– รอบวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 รอบเช้า เวลา 9.00น.-12.00น.
– รอบวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 รอบบ่าย เวลา 13.00น.-16.00น.
______________________________________________________________________

***รายละเอียด***

– ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล ห้องสอบและรอบสอบ ให้ถูกต้อง หากมีชื่อสะกดผิดให้มาแก้ไข ณ วันสอบ
บุคคลทั่วไปรายงานตัวก่อนเวลาสอบ 1 ช.ม. / นักศึกษา 30 นาที พร้อมบัตรประจำตัวนักศึกษา / บัตรประชาชน/ใบเสร็จรับเงิน
หรือหลักฐานการชำระเงิน
– แต่งกายสุภาพ สำหรับนักศึกษาให้แต่งกายนักศึกษา
– ทางเรามีอุปกรณ์เครื่องเขียนเตรียมไว้ให้ ห้ามนำอุปกรณ์อิเล็คโทรนิคส์ใดๆ หรืออุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าห้องสอบ

**********************สำคัญ***********************
หากท่านใดมีอุปกรณ์ทางการแพทย์เช่นโลหะดามกระดูก
         อุปกรณ์ช่วยฟัง เครื่องกระตุ้นหัวใจ เป็นต้น
“ซึ่งอาจจะทำให้เครื่องตรวจวัตถุส่งเสียงร้อง”

     ต้องนำเอกสารยืนยันทางการแพทย์มาแสดงด้วย

ศูนย์ภาษา ชั้น 4
อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
077 913337, 0818917774

 

*******ตรวจสอบรายชื่อด้านล่าง********
______________________________________________________

 

 

***รอบเช้า***

 

รายชื่อผู้สอบ TOEIC  วันที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 1  ชั้น 4 อาคารหอสมุดฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ภาษาไทย ประเภท หมายเหตุ
1 นางสาวกุลยา แก้วเสนา นักศึกษา
2 นางสาวสโรชา คงรัก นักศึกษา
3 นายจักรินทร์ ใหมทอง นักศึกษา
4 นางสาวจันทิมา คำยอด นักศึกษา
5 นางสาวอรณิชา ขวัญสุข นักศึกษา
6 นางสาวเพ็ญนภา ยอดแก้ว นักศึกษา
7 นายจิตติณัฏฐ์ ชูศรี นักศึกษา
8 นายโยธิน ศรีสวัสดิ์ นักศึกษา
9 นายทิวัตน์ โพธิ์นคร นักศึกษา
10 นางสาวนภาลัย ชีวะวิริยะนนท์ นักศึกษา
11 นายสุรพงษ์ ปัญจมภัทรกุล นักศึกษา
12 นายสุวัชระ ช่วยอักษร นักศึกษา
13 นางสาวเปรมฤดี ไพศาลนิธิกุล นักศึกษา
14 นางสาวธัญสรณ์ ดวงมาศ นักศึกษา
15 นางสาวยิ่งฤทัย อยู่สกุล นักศึกษา
16 นางสาววาทิณี เนียมรุ่ง นักศึกษา
17 นางสาวกาญจนา จันทร์เมือง นักศึกษา
18 นางสาวพลอยดาว วัฒนชัย นักศึกษา
19 นางสาวณัฐลัดดา แก้วบุบผา นักศึกษา
20 นางสาวธินัดดา สันเพชร นักศึกษา
21 นางสาวสุดารัตน์ จงจิตร นักศึกษา
22 นางสาวทิพย์มณี เสือชาวนา นักศึกษา
23 นายปิยนัฏฐ์ นวลเกลี้ยง นักศึกษา
24 นายศดิศ ใจดี นักศึกษา
25 นางสาวมีนทิรา นินทรกิจ นักศึกษา
26 นางสาวสุธาทิพย์ เหมรา นักศึกษา
27 นางสาวกฤติยา บุญสงค์ นักศึกษา
28 นางสาวปวีณ์พร ชนูดหอม นักศึกษา
29 นางสาวญัฐวรรณ ทองศรีเงิน นักศึกษา
30 นายกรีฑา กลิ่นสัมผัส นักศึกษา
31 นางสาวจุฑารัตน์ สังขโชติ นักศึกษา
32 นางสาวศิริญากร แก้วสุขใส นักศึกษา
33 นางสาวศันสินี วัดจัง นักศึกษา
34 นางสาวการัญตี สิงห์สา นักศึกษา
35 นางสาวเบญจมาพร นุ่นสองเมือง นักศึกษา
36 นางสาวเกษรา อาวุธ นักศึกษา
37 นางสาวสุธิดา บุญเลี้ยง นักศึกษา
38 นางสาวนริสา นฤทธิ์ นักศึกษา
39 นางสาวณัฏฐณิชา แจ้งอักษร นักศึกษา
40 นางสาวกมลชนก ผูกผ่อง นักศึกษา
41 นางสาวมัญชิราวลี ธวัชชัยยะ นักศึกษา
42 นางสาวณัฐทิรา ปราบดิน นักศึกษา
43 นางสาวกัณฐมณี คงสวัสดิ์ นักศึกษา
44 นางสาวจันจิรา บุญจริง นักศึกษา
45 นางสาวศิริรัตน์ มานพ นักศึกษา
46 นางสาวชลิญญา คงทรัพย์ นักศึกษา
47 นายรอสดี ซาเฮาะ บุคคลทั่วไป
48 นางสาวแคทลียา ราโชกาญจน์ บุคคลทั่วไป
49 นายนัฐวัฒน์ ลิปิกรณ์ บุคคลทั่วไป
50 นายปวัน เจริญวุฒิ บุคคลทั่วไป
51 นางสาวสุชานารถ อุดมศรี บุคคลทั่วไป
52 นายปฐมพร ห่วงจริง บุคคลทั่วไป
53 นางสาวเกวลิน คงมั่น บุคคลทั่วไป
54 นางสาวกมลวรรณ มานะรุ่งเรือง บุคคลทั่วไป
55 นางสาวปารณีย์ รัตนกระจ่าง บุคคลทั่วไป
56 นางสาวญภา อรัญญจารุ บุคคลทั่วไป
57 นางสาวพิชญา  สกุลเพ็ชร บุคคลทั่วไป
58 นายสยาม นราธิปภัทร บุคคลทั่วไป
59 นางสาวพิมพ์ชนก แก้วอุดม บุคคลทั่วไป
60 พิมพ์ชนก มีเดช บุคคลทั่วไป
61 กมลชนก เกื้อภักดิ์ บุคคลทั่วไป
62 ณัฐพล สวัสดิรักษ์ บุคคลทั่วไป
63 นายเกียรติพงศ์  ศรีปาน บุคคลทั่วไป
64 นายใจ หนูเสือ บุคคลทั่วไป
65 นายปราโมทย์ ไผ่ฤทธิ์ บุคคลทั่วไป
66 นางสาวธนภรณ์  ศรีสวัสดิ์ บุคคลทั่วไป
67 นางสาวภัณฑิรา  สัตย์วินิจ บุคคลทั่วไป
68 นางสาวสุชาดา  เทพสุวรรณ บุคคลทั่วไป
69 นางสาววาธิณี  อินทร์ทอง บุคคลทั่วไป
70 นางสาวแทนชนก  อ่อนทิม บุคคลทั่วไป

____________________________________________________________________________________

 

 

รายชื่อผู้สอบ TOEIC  วันที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องอบรม 1  ชั้น 4 อาคารหอสมุดฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ภาษาไทย ประเภท หมายเหคุ
1 นางสาวพิชญาภา ดวงแก้ว นักศึกษา
2 นางสาวสุดารัตน์ รักกาวรุ้ง นักศึกษา
3 นางสาวสโรชา ศรีบวรวิวัฒน์ นักศึกษา
4 นางสาวนาริน เซ่งอิ้น นักศึกษา
5 นางสาวดุสิตา พุทธศรี นักศึกษา
6 นางสาวหงษ์ลัดดา ครรชิต นักศึกษา
7 นางสาวคริษฐา วจีกาญจนะ นักศึกษา
8 นางสาวจิราวรรณ ประทีปพิชัย นักศึกษา
9 นางสาวรัชวรรณ บุญชู นักศึกษา
10 จันางสาวนทิมา แสงวิมาน นักศึกษา
11 นางสาวสารภี สมเกื้อ นักศึกษา
12 นายภัคดี จงรักษ์ นักศึกษา
13 นายณรงค์ฤทธิ์ กิ่งเกาะยาว นักศึกษา
14 นายอนวัช บุญประสพ นักศึกษา
15 นางสาวพัชริดา แหลมเกาะ นักศึกษา
16 นายณัฐพงษ์ สิทธิชัยพร นักศึกษา
17 นางสาวสุภาภรณ์ สืบมา นักศึกษา
18 นางสาวสุทธิดา บัวทอง นักศึกษา
19 นายนัฐพล ลิ่มภัทรพงศ์ นักศึกษา
20 นายภาณุวิชญ์ แก้วโรย นักศึกษา
21 นางสาวทิพวรรณ ฤทธิชัย นักศึกษา
22 นางสาวกรรณิการ์ หยูอินทร์ นักศึกษา
23 นายปรัญชา สุขอนันท์ นักศึกษา
24 นายธนพนธ์ ยุเหล็ก นักศึกษา
25 นายภูวเดช แก้วเทวา นักศึกษา
26 นายสรวิศ รำภามณี นักศึกษา
27 นางสาวศิราพร ศิธราชู นักศึกษา
28 นางสาวพิมสุภา เสียมไหม นักศึกษา
29 นางสาวศิริวรรณ แสงขันธ์ นักศึกษา
30 นายนัฒิวุธ เมืองใหม่ นักศึกษา
31 นางสาวปณิตา  พิพิธวงศารัตน์ นักศึกษา

 

____________________________________________________________________________________

***รอบบ่าย***

รายชื่อผู้สอบ TOEIC  วันที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 1  ชั้น 4 อาคารหอสมุดฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ภาษาไทย ประเภท หมายเหตุ
1 นายอภิสิทธิ์ แหล่หมัน นักศึกษา
2 นางสาวซารุนี หลงจิ นักศึกษา
3 นางสาวเก็จมณี เกษเหมือน นักศึกษา
4 นางสาวอัญชิสา รักวงศ์ นักศึกษา
5 นายอัศนี โมทย์จันทร์ นักศึกษา
6 นายศุภชัย อ่อนนวน นักศึกษา
7 นางสาวกุลธิดา ฉ้งทับ นักศึกษา
8 นางสาวสิรินาถ เพชรทอง นักศึกษา
9 นางสาวเสาวลักษณ์ ชูสุวรรณ์ นักศึกษา
10 นางสาวภัณฑิรา นกทวี นักศึกษา
11 นางสาวกฤตติยากร อรุณภาทิพย์ นักศึกษา
12 นายพงศกร สืบสอาด นักศึกษา
13 นายภานุพงศ์ วัฒนะ นักศึกษา
14 นางสาวชวิศา เกิดแสงสุริยงค์ นักศึกษา
15 นางสาวสุนิตา ศรีสกุล นักศึกษา
16 นางสาวสุปรียา ชูพัฒน์พงศ์ นักศึกษา
17 นางสาวศุภลักษณ์ ทองแกมนาค นักศึกษา
18 นางสาวรุ่งดาวรรณ สุขนาค นักศึกษา
19 นางสาวเสาวรส สิทธิดำรงค์ นักศึกษา
20 นางสาวพิมลวรรณ เล็กวารี นักศึกษา
21 นางสาวกมลชนก จินดาโชติ นักศึกษา
22 ชญานิษฐ์ เพชรอินทร์ นักศึกษา
23 นางสาวชมลวรรณ เกษีสม นักศึกษา
24 นายเจษฎา ปรีชา นักศึกษา
25 นางสาววลัยวรรณ หวันเหล้ม นักศึกษา
26 กิตติคุณ ลาภเบญจพร นักศึกษา
27 นางสาวธนัญญา ชมอินทร์ นักศึกษา
28 นางสาวจริยา มณีโชติ นักศึกษา
29 นางสาวพัชรินทร์ แก้วเผือก นักศึกษา
30 นางสาวฐิตายา ใจตรง นักศึกษา
31 นางสาวสุภรัตน์ สุกแดง นักศึกษา
32 นางสาวศุภรัตน์ ศรีรักษา นักศึกษา
33 นางสาวหนึ่งฤดี สุขแปะเง้า นักศึกษา
34 นางสาวสุดารัตน์ รักกาวรุ้ง นักศึกษา
51 นางสาวปิยณัฐ  กัลปหา นักศึกษา
52 นางสาวจิราวรรณ  เพชรล้อม นักศึกษา
53 นางสาวธีราญา  ภักดี นักศึกษา
54 นางสาวชุตาภรณ์  หนูแก้ว นักศึกษา
55 นายฟูรกอน  ดาแม นักศึกษา
35 นายมะไฟซู  อารง นักศึกษา
36 นายจักรพัน  พรหมจันทร์ นักศึกษา
37 นายวัชริศ   นวลศรี นักศึกษา
38 นายชนินทร์  พันธุสะ นักศึกษา
39 นายอัฝนันต์  ยูโซ๊ะ นักศึกษา
40 นายอัสวัน  แวกากิ นักศึกษา
41 นางวสาวศศิวิมล แผนมณี บุคคลทั่วไป
42 นางวสาวศุภกาญจน์ บัวงาม บุคคลทั่วไป
43 นางวสาวฉวีวรรณ กู้เมือง บุคคลทั่วไป
44 นายไกวัลย์ ขุนล่ำ บุคคลทั่วไป
45 นางสาวปิยวรรณ ศรีสมานุวัตร บุคคลทั่วไป
46 นางสาวทิพย์สุดา บุญทิพย์ บุคคลทั่วไป
47 นายภานุพงศ์ มาทน บุคคลทั่วไป
48 นางสาวปัญญรัตน์ ตันติยวุฒิ บุคคลทั่วไป
49 นายภูเบศ เทพอยู่อำนวย บุคคลทั่วไป
50 นายวีรพล เฮ่าตระกูล บุคคลทั่วไป
56 นางสาวศุกภรัตน์ ศรีสุข บุคคลทั่วไป
57 นางสาวชวันรัตน์ เจริญยิ่ง บุคคลทั่วไป
58  นางสาวกนิษฐกานต์ สามสุวรรณ บุคคลทั่วไป
59 นายรักสัณห์ คงปัญญา บุคคลทั่วไป
60 นางสาวสุณัฐชยา  สุพัฒน์ บุคคลทั่วไป
61 นางสาวพรพรรณ รัตนดากุล บุคคลทั่วไป
62 นายกิตติคุณ ลาภเบญจพร บุคคลทั่วไป
63 นางนิภาพร ช่วยเกลี้ยง บุคคลทั่วไป
64 นางสาวนฤมล พรหมจันทร์ บุคคลทั่วไป
65 นางสาวชุทาภรณ์ พลรัตน์ บุคคลทั่วไป
66 นายณัฐพล  สวัสดิรักษ์ บุคคลทั่วไป
67 นางสาวสุรีรัตน์  เอื้อสถิตวงศ์ บุคคลทั่วไป
68 Jayson  Panagan บุคคลทั่วไป
69 Jayson Senon บุคคลทั่วไป
70 Razel Jade  Albite Monter บุคคลทั่วไป

 

________________________________________________________________________________________

รายชื่อผู้สอบ TOEIC  วันที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องอบรม 1  ชั้น 4 อาคารหอสมุดฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ภาษาไทย ประเภท หมายเหตุ
1 นางสาวสุภาวดี ศรีสาคร นักศึกษา
2 นางสาววริยา ชุ่มเชื้อ นักศึกษา
3 นายสุรเชษฎ์ เนตรวัฒน์ นักศึกษา
4 นางสาวกนกกานต์ บุญมาก นักศึกษา
5 นางสาวศิริรัตน์ คงทน นักศึกษา
6 นางสาวสุดารัตน์ บุตรเติบ นักศึกษา
7 นางสาวแทนรัก หลีกภัย นักศึกษา
8 นางสาวชฎาพร คงชนะ นักศึกษา
9 นางสาวสุรีภรณ์ เพชรศรี นักศึกษา
10 นายพงศ์ศักดิ์ มดคัน นักศึกษา
11 นางสาวอาธิติยา สุขศีล นักศึกษา
12 นายปฏิพัทธ์ รักษกุล นักศึกษา
13 นางสาวจุฑามาศ เที่ยวแสวง นักศึกษา
14 นายไชยา ขาวไชย นักศึกษา
15 นางสาวเยาวลักษณ์ สังข์พราหมณ์ นักศึกษา
16 นายสิริภพ จินดาวัฒน์ นักศึกษา
17 นางสาวฐิติมา เกื้อทอง นักศึกษา
18 นายพงศธร คูหาจันทร์ นักศึกษา
19 นางสาวจุฑามาศ รักษาวงศ์ นักศึกษา
20 นางสาวชลลดา กลิ่นเมือง นักศึกษา
21 นางสาวนุชรี หนิมุสา นักศึกษา
22 นางสาวสุนิสา ชะวาฤทธิ์ นักศึกษา
23 นางสาวชลดา หมู่เพชร นักศึกษา
24 นางสาวจิดาภา กรุงไกรจักร์ นักศึกษา
25 นางสาวนูรมา เจ๊ะแต นักศึกษา
26 นางสาวธิรดา พรหมใหม่ นักศึกษา
27 นางสาวพัตราภรณ์  บุญลึก นักศึกษา
28 นางสาวอารดา  ภิญโญทรัพย์ นักศึกษา
29 นางสาวโศจิรัตน์ วงศ์เลี้ยง นักศึกษา
30 นางสาวซูฟียานา  อาแซ นักศึกษา