ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ TOEIC รอบวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 9.00-12.00น.และ13.00-16.00น.

ประกาศรายชื่อผู้สอบ TOEIC

โดยจะแบ่งเป็นสองห้องสอบ รอบเช้า/บ่าย  ดังนี้

***ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารหอสมุดฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี***

– รอบวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 รอบเช้า เวลา 9.00น.-12.00น. รอบบ่ายเวลา 13.00น.-16.00น.

______________________________________________________________________

***รายละเอียด***

– ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล ห้องสอบและรอบสอบ ให้ถูกต้อง หากมีชื่อสะกดผิดให้มาแก้ไข ณ วันสอบ
 บุคคลทั่วไปรายงานตัวก่อนเวลาสอบ 1 ช.ม. / นักศึกษา 30 นาที พร้อมบัตรประจำตัวนักศึกษา / บัตรประชาชน/ใบเสร็จรับเงิน
หรือหลักฐานการชำระเงิน
– แต่งกายสุภาพ สำหรับนักศึกษาให้แต่งกายนักศึกษา
– ทางเรามีอุปกรณ์เครื่องเขียนเตรียมไว้ให้ ห้ามนำอุปกรณ์อิเล็คโทรนิคส์ใดๆ หรืออุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าห้องสอบ

**********************สำคัญ***********************
หากท่านใดมีอุปกรณ์ทางการแพทย์เช่นโลหะดามกระดูก
         อุปกรณ์ช่วยฟัง เครื่องกระตุ้นหัวใจ เป็นต้น
“ซึ่งอาจจะทำให้เครื่องตรวจวัตถุส่งเสียงร้อง”

     ต้องนำเอกสารยืนยันทางการแพทย์มาแสดงด้วย

ศูนย์ภาษา ชั้น 4
อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
077 913337, 0818917774

*******ตรวจสอบรายชื่อด้านล่าง********
______________________________________________________

รายชื่อผู้สอบ TOEIC  วันที่  24 มีนาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 1  ชั้น 4 อาคารหอสมุดฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ภาษาไทย ชื่อ-สกุล ภาษาไทย ประเภท กลุ่มเรียน หมายเหตุ
1 นางสาวพรรณิภา  ทับทิมทอง Ms. Pannipa  Tabtimthong นักศึกษา 56005.151
2 นางสาวกุสุมา  ชูสีสุข Ms. Kusuma  Chuleesuk นักศึกษา 56005.151
3 นางสาวพรรษชล  ศรีจะทิ้ง Ms. Passachon  Srijathing นักศึกษา 56013.152
4 นางสาวมัชฌิมา คำนาม Ms. Matchima   Kamnam นักศึกษา 56013.152
5 นางสาวเสาวลักษณ์  จีนเมือง Ms. Saowalak  Jeenmuang นักศึกษา 56005.151
6 นางสาวปิยาภรร์ เวชชานุเคราะห์ Ms. Piyaporn  Wetchanukroh นักศึกษา 56005.151
7 นางสาววัลยาภรณ์  นาคเดช Ms. Wanlayaporn Nakdet นักศึกษา 56005.151
8 นางสาววารินทิพย์  บุญเจริญ Ms. Warintip  Boonjaroen นักศึกษา 56005.151
9 นางสาวผาณิตา  ปานพืช Ms. Phanita  Panphuach นักศึกษา 56005.151
10 นางสาวกรรณิกา  เรืองศรี Ms. Kannikar  Ruangsri นักศึกษา 56005.151
11 นางสาวมณฑาทิพย์  แซ่ตัน Ms. Monthatip   Saetan นักศึกษา 56005.151
12 นางสาวอาริษา  ธรรมนิยม Ms. Arrisa  Tammaniyom นักศึกษา 56005.151
13 นางสาวรัชดาพร  ผลอินทร์ Ms. Rachadaporn  Phon-in นักศึกษา 56005.151
14 นางสาวอรพรรณ คงแก้ว Ms. Orapan  Kongkaew นักศึกษา 56005.151
15 นางสาวจุฑามาศ  แก้วประสงค์ Ms. Chutamas Kaewprasong นักศึกษา 56005.151
16 นางสาวภัทรศรี  สุขศรีนวน Ms. Pattarasri  Suksrinuan นักศึกษา 56006.152
17 นางสาวจิรัญญา  ทองวิจิตร Ms. Jiranya   Thongwijit นักศึกษา 56006.152
18 นางสาววิลาสินี  เมืองอุดม Ms. Wilasinee Muang-udom นักศึกษา 56005.151
19 นางสาวปราณปริยา  ชัยสวัสดิ์ Ms. Pranpreeya  Chaisawat นักศึกษา 57006.152
20 นางสาวนิภา  รักช้าง Ms. Nipa  Rakchang นักศึกษา 56005.151
21 นางสาวรัชญา  รัตนบุรี Ms. Ratchaya  Rattanaburi นักศึกษา 56005.151
22 นายธานินทร์  ศรีสุวรรณ Ms. Thanin  Srisuwan นักศึกษา 57006.152
23 นางสาวกรกนก  พรหมรักษา Ms. Kornkanok  Promraksa นักศึกษา 57006.152
24 นางสาววรัญญา  เกาะเขากลาง Ms. Waranya  Khaokhaoklang นักศึกษา 57006.152
25 นางสาวนิศาชล ศรีแก้วตุง Ms. Nisachon  Srikaewtung นักศึกษา 57006.152
26 นางสาวรติญา  สีหาวงศ์ Ms. Ratiya  Srihawong นักศึกษา 57006.152
27 นายสิทธิชัย วันธ์ฤทธิ์ Mr. Sitthichai   Wanrit นักศึกษา 56006.152
28 นางสาวอัจฉรียา วงษ์ศิริ Ms. Achareeya  Wongsiri นักศึกษา
29 นางสาววณิศรา  รุ่งเรือง Ms. Wanissara  Rungruang นักศึกษา
30 นางสาวกนกทิพย์  ส่องช่วย Ms. Kanoktip  Songchuay นักศึกษา
31 นางสาวชุลีพร  แซ่ตัน Ms. Chuleeporn  Saetan นักศึกษา
32 นางสาวกมลวรรณ  แก้วกระจาย Ms. Kamonwan  Kaewkrajai นักศึกษา
33 นางสาวสุธาวัลย์  เอียดศรี Ms. Suthawan Eaidsri นักศึกษา
34 นางสาวณัฐธิดา รักษ์เกลี้ยง Ms. Natthida  Rakkliang นักศึกษา
35 นางสาวนิตยา  วงศ์พิพัฒน์ Ms. Nittaya  Wongpipat นักศึกษา
36 นางสาวสุภัสสร  นวลกุล Ms. Supassa  Nuankul นักศึกษา
37 นางสาวอารียา  รัตนมณี Ms. Areeya  Rattanamanee นักศึกษา
38 นางสาวอรอนงค์  ช่วยรอดฤทธิ์ Ms. Ornanong Chuayrodrit นักศึกษา
39 นายจิราพัชร  โอด้วง Mr. Jirapat  Oduang นักศึกษา
40 นายธีรภัทร  พิกุลทอง Mr. Teerapat  Pikulthong นักศึกษา
41 นางสาวหงษ์ลัดดา ครรชิต Ms. Hongladda  Kanchit นักศึกษา
42 นางสาวกฤติยา  บุญสงค์ Ms. Krittiya  Boonsong นักศึกษา
43 นางสาวรัตนา  วงศ์ชูพันธ์ Ms. Rattana  Wongchuphan บุคลากร
44 นางสาวปวีณ์พร  ชนูดหอม Ms. Paweeporn  Chaloodhom บุคคลทั่วไป รอหมายเลขบัตร

 


 

รายชื่อผู้สอบ TOEIC  วันที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 1  ชั้น 4 อาคารหอสมุดฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ภาษาไทย ชื่อ-สกุล ภาษาไทย ประเภท กลุ่มเรียน
1 นางสาวภัณฑิรา สมเกื้อ Ms. Kantira  Somkua นักศึกษา 60086.071
2 นางสาวภัทรวดี สมเกื้อ Ms. Pattarawadee Somkua นักศึกษา 60086.071
3 นางสาวกุลณัฐ  สังข์จันทร์ Ms. Kullanat  Sangjan นักศึกษา 60086.071
4 นางสาวชฎาภรณ์  กาพินธุ์ Ms. Chadaporn  Kapin นักศึกษา 60086.071
5 นางสาวสุธาทิพย์  สงวนราช Ms. Suthatip  Sahuanrat นักศึกษา 60086.071
6 นางสาวศรีสุดา ศิริภักดิ์ Ms. Srisuda Siripak นักศึกษา 60086.071
7 นางสาวปัทมาวรรณ  สุขเหลือง Ms. Pattamawan  Sukluang นักศึกษา 60086.071
8 นางสาวอาทิตยา  รัตนกุล Ms. Arthittaya  Rattanakul นักศึกษา 60086.071
9 นางสาวหทัยภัทร พริกคง Ms. Hathaipat  Prikkong นักศึกษา 60086.071
10 นางสาวอัจฉรา หมั่นหมิ่น Ms. Achara   Manmhin นักศึกษา 60086.071
11 นางสาวธนิดา หนูนาค Ms. Thanida  Noonak นักศึกษา 60086.071
12 นางสาวทิพานัน  สำราญ Ms. Tipanan  Samran นักศึกษา 60086.071
13 นางสาวธัญญาวดี  ทองวิเชียร Ms. Tanyawadee  Thongwichein นักศึกษา 60086.071
14 นางสาวสินีนลิน  รักษาจันทร์ Ms. Sineenlin  Raksajan นักศึกษา 60086.071
15 นางสาวสุดารัตน์  หวันหมาน Ms. Sudarat Wanmhan นักศึกษา 60086.071
16 นายจิตรกร อ่อนคำ Mr. Jittrakorn  Onkam นักศึกษา 60086.071
17 นางสาวกนกอร ด้วงเพชร Ms. Kanokorn  Duangpet นักศึกษา 60086.071
18 นางสาวอนิศรา เรืองเดช Ms. Anissara  Ruangdet นักศึกษา 60086.071
19 นางสาวนริศรา  เรืองเดช Ms. Narissara  Ruangdet นักศึกษา 60086.071
20 นางสาวทิพภาภรณ์  เสียมใหม Ms. Tippaporn  Siammai นักศึกษา 60086.071
21 นางสาวริญชิดา   ควนใต้ Ms. Rinchida  Kuantai นักศึกษา 60086.071
22 นางสาวจุฑาทิพย์  เจียมทิพย์ Ms. Juthatip  Jiamtip นักศึกษา 60086.071
23 นางสาวอุพรรัตน์  ทับทิมเมือง Ms. Upornrat  Tabtimmuang นักศึกษา 60086.071
24 นางสาวกมลศรี  เกื้อเผือก Ms. Kamonsri   Kuaphuak นักศึกษา 60086.071
25 นางสาวกมลรัตน์  แซ่จั่น Ms. Kamonrat  Saechan นักศึกษา 60086.071
26 นายภาคภูมิ เอียดบาง Mr. Pakpoom  Ieadbang นักศึกษา 60086.071
27 นางสาวพิชชานันท์  พันธ์ทอง Ms. Pitchanan   Panthong นักศึกษา 59094.073
28 นายภัทราวุท  ใจสว่าง Mr. Pattarawut  Jaisawang นักศึกษา 59094.073
29  นายอโณทัย ลิ้มเจริญ Mr. Anothai  Limcharoen นักศึกษา 59094.073
30 นางสาววรัญญา บุรินทร์ Ms. Waranya Burin นักศึกษา 59094.073
31 นางสาวมธุรดา  บุญเกิด Ms. Mathurada  Boonkerd นักศึกษา 59094.073
32 นางสาวศรัณพร อุชุภาพ Ms. Saranporn  Uchupap นักศึกษา 59094.073
33 นางสาวกนกวรรณ  วงศ์เคน Ms. Kanokwan  Wongken นักศึกษา 59094.073
34 นายแวฮัมคาน  แวหะมะ Mr. Waehamdan  Waehama นักศึกษา 59094.073
35 นายเกริกพล โกละกะ Mr. Krerkpon  Kolaka นักศึกษา 59094.073
36 นางสาวเจนจิรา เพชรชู Ms. Jenjira  Petchu นักศึกษา 59093.072
37 นางสาวอทิตยา หาญทะเล Ms. Arthittaya  Hantalae นักศึกษา 59094.073
38 นางสาวรัชดาวรรณ  ขาวทอง Ms. Ratchadawan  Khawthong นักศึกษา 59094.095
39 นางสาวชนัญญา ชมอินทร์ Ms. Chananya  Chom-in นักศึกษา ย้ายมาจาก17 มีค.61
40 นายภูวเดช  แก้วเทวา Mr. Puwadet  Kaewtewa นักศึกษา ย้ายมาจาก17 มีค.61
41 นายกรีฑา  กลิ้นสัมผัส Mr. Kreetha   Klinsampas นักศึกษา ย้ายมาจาก17 มีค.61
42 นางสาวการัญตี สิงห์สา Ms. Karantee  Singha นักศึกษา ย้ายมาจาก17 มีค.61
43 นางสาวกุลธิดา  ฉ้งทับ Ms. Kulthida  Chongtab นักศึกษา ย้ายมาจาก17 มีค.61
44 นายเจษฎา  ปรีชา Mr. Jetsada Preecha นักศึกษา ย้ายมาจาก17 มีค.61