ประกาศรายชื่อผู้สอบ TOEIC รอบวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้สอบ TOEIC

โดยจะแบ่งเป็นสองห้องสอบ รอบเช้า/บ่าย  ดังนี้

***ณ ห้องประชุม 1 และห้องอบรม 1 ชั้น 4 อาคารหอสมุดฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี***

 – รอบวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 รอบเช้า เวลา 9.00น.-12.00น. รอบบ่าย เวลา 13.00น.-16.00น.
______________________________________________________________________

***รายละเอียด***

– ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล ห้องสอบและรอบสอบ ให้ถูกต้อง หากมีชื่อสะกดผิดให้มาแก้ไข ณ วันสอบ
 บุคคลทั่วไปรายงานตัวก่อนเวลาสอบ 1 ช.ม. / นักศึกษา 30 นาที พร้อมบัตรประจำตัวนักศึกษา / บัตรประชาชน/ใบเสร็จรับเงิน
หรือหลักฐานการชำระเงิน
– แต่งกายสุภาพ สำหรับนักศึกษาให้แต่งกายนักศึกษา
– ทางเรามีอุปกรณ์เครื่องเขียนเตรียมไว้ให้ ห้ามนำอุปกรณ์อิเล็คโทรนิคส์ใดๆ หรืออุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าห้องสอบ

**********************สำคัญ***********************
หากท่านใดมีอุปกรณ์ทางการแพทย์เช่นโลหะดามกระดูก
         อุปกรณ์ช่วยฟัง เครื่องกระตุ้นหัวใจ เป็นต้น
“ซึ่งอาจจะทำให้เครื่องตรวจวัตถุส่งเสียงร้อง”

     ต้องนำเอกสารยืนยันทางการแพทย์มาแสดงด้วย

ศูนย์ภาษา ชั้น 4
อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
077 913337, 0818917774

*******ตรวจสอบรายชื่อด้านล่าง********
______________________________________________________

รายชื่อสอบ TOEIC วันที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ภาษาไทย ประเภท
1 นางสาวอัจฉรา  อินทร์เจียม นักศึกษา สมุย
2 นางสาวชุตินันท์   เดชมณี นักศึกษา สมุย
3 นางสาวอัจฉราพร  ชูนาค นักศึกษา สมุย
4 นางสาวเนตรวดี เจริญรูป นักศึกษา สมุย
5 นางสาวธัญญาทิพย์ เดชรักษา นักศึกษา สมุย
6 นางสาววรรณวิษา คงสถิตย์ นักศึกษา สมุย
7 นางสาวเสาวลักษณ์  จิตใจภักดิ์ นักศึกษา สมุย
8 นางสาวสุนิตา  ติงหวัง นักศึกษา สมุย
9 นางสาวสิริภัทร  กันตังกุล นักศึกษา สมุย
10 นางสาวมารีย์ สำเร นักศึกษา สมุย
11 นางสาวอทิตยา  เจริญ นักศึกษา สมุย
12 นางสาวสากีนะห์  อุมาณี นักศึกษา สมุย
13 นางสาวสุกัญญา ชำนาญกิจ นักศึกษา สมุย
14 นายธีศักดิ์ พัทคง นักศึกษา สมุย
15 นายปกรณ์ สุทธิกลม นักศึกษา สมุย
16 นางสาวอุรัสยา  ครุยทอง นักศึกษา สมุย
17 นายกสานต์  ทวีตา นักศึกษา สมุย
18 นางสาวศศิวิมล  พูลเกิด นักศึกษา สมุย
19 นางสาวปณิธี  สมบุณ นักศึกษา สมุย
20 Mr. Bui Quang Nam นักศึกษา สมุย
21 Mr. Nguyen  Duc Anh นักศึกษา สมุย
22 Mr. Le Hoang Thai นักศึกษา สมุย
23 นายศุภศิษฏ์  ดำมี นักศึกษา สมุย
24
25
26 นายพชรพล บาลทิพย์ บุคคลทั่วไป
27 นางสาวพรกนก เดชารัตน์ บุคคลทั่วไป
28 นางสาวนัฐชานันท์ ทองเจริญ บุคคลทั่วไป
29 นางสาวโชติชนิต สมณา บุคคลทั่วไป
30 นางสาวจีราพร ฤกษ์สมุทร บุคคลทั่วไป
31 นายสุราษฎร์ วันธุรัตน์ บุคคลทั่วไป
32 นางสาวชนิลญา ช้างศิริ บุคคลทั่วไป
33  นางสาวรมณียา ทองรักทอง บุคคลทั่วไป
34 นางสาววิภาภรณ์ หุ้ยเวชศาสตร์ บุคคลทั่วไป
35 นางสาววรรณิษา ราชมนตรี บุคคลทั่วไป
36 นายสุรเชษฐ์ กาฬวงค์ บุคคลทั่วไป
37 นางสาวชนทิการต์ แซ่อึ้ง บุคคลทั่วไป
38 นางสาวอัจฉราภรณ์ คุ้มชำนาญ บุคคลทั่วไป
39 นางสาวสุริษา  แก้ววิเศษ บุคคลทั่วไป
40 Ms. Lara  Noelle Castillo บุคคลทั่วไป
41 Mellon Militar บุคคลทั่วไป
42 Mr. Royanda  P IDN บุคคลทั่วไป
43 นางสาวผาณิตา ปานพืช บุคคลทั่วไป
44 Miss Darigold  Jangad Cadungog บุคคลทั่วไป
45 Miss Beulah  Lawanin  Laranjo บุคคลทั่วไป
46 นางสาวอรสา  ใจมิตร บุคคลทั่วไป
47 นางสาวมาริษา  ขวัญศรี บุคคลทั่วไป
48 นางสาววิภาภรณ์  หุ้ยเวชศาสตร์ บุคคลทั่วไป
49 Mr. Mellon  Alintozon Militar บุคคลทั่วไป
50 Miss Bianka Huyerman บุคคลทั่วไป
51 Miss Neville  Richard Pollard บุคคลทั่วไป
52 Miss Julia  Leigh  Gleeson บุคคลทั่วไป
53 Mr. Xavier Wilson บุคคลทั่วไป
54 Miss Hennie  Baluarte บุคคลทั่วไป
55 Miss Elizaveta  Wkpeaoba บุคคลทั่วไป
56 Mr. Ossama Al.Naasan บุคคลทั่วไป
57 Mr. Alfred Leonard Te Water Naude บุคคลทั่วไป
58 Mr. Manuel C. Salaysay Jr บุคคลทั่วไป
59 นางสาววารินทิพย์ บุญเจริญ บุคคลทั่วไป
60 นายเมธัส  รักษายศ บุคคลทั่วไป
61 นางสาวศยามล  วิสุทธิคุณ บุคคลทั่วไป
62 นางสาวจริยา  พงศ์ศิลารัตน์ บุคคลทั่วไป
63 นางสาวศิริพิชชา  เกษตรภิบาล บุคคลทั่วไป
64 นายจีรวัชร  วิรัตน์ บุคคลทั่วไป
65 นายกิตติพงษ์  พิงคารักษ์ บุคคลทั่วไป
66 นางสาวอารีรัตน์  เงินเรียน บุคคลทั่วไป
67 นางสาวภัทรภรณ์  ทินวงศ์ บุคคลทั่วไป
68 นางสาวกชามาศ  ไชยสมุทร บุคคลทั่วไป
69 นางสาวอรอนงค์  ช่วยรอดสิทธิ์ บุคคลทั่วไป
70 นางสาวสไบทิพย์  กลิ่นจันทร์ บุคคลทั่วไป

 

รายชื่อสอบ TOEIC วันที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น.  
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ภาษาไทย ประเภท
1 นางสาวรุจิรา ศักดิ์เจริญรัตน์ นักศึกษา
2 นางสาวบุญจิรา ศักดิ์เจริญรัตน์ นักศึกษา
3 นางสาวนุสบา ชาวนา นักศึกษา
4 นางสาวสารภี แสนทองแก้ว นักศึกษา
5 นางสาวภัทริน ภาราทอง นักศึกษา
6 นางสาววารีรัตน์ นวลทอง นักศึกษา
7 นางสาวสุกัญญา จันทร์ทิพย์วารี นักศึกษา
8 นางสาวเสาวลักษณ์ จันทอาภรณ์ นักศึกษา
9 นางสาวพิชญ์อร ขำสิทธ์ นักศึกษา
10 นางสาวศุภวีร์ เฟื่องฟู นักศึกษา
11 นางสาวเบญจวรรณ ทิศาวงศ์ นักศึกษา
12 นางสาวกิตติยา ยิ่งกิตติมานุศักดิ์ นักศึกษา
13 นางสาวกมลภัทร ศักดาดำรงกุล นักศึกษา
14 นางสาวมนัสชนก เทพเจริญ นักศึกษา
15 นางสาวณัฐพร ภัทรดวงจินดา นักศึกษา
16 นางสาวอรญา แสงทับทิม นักศึกษา
17 นางสาวฎษณิศา เพชรศรี นักศึกษา
18 นางสาวกานต์ธิดา หนูเพรช นักศึกษา
19 นางสาวพรนลิน จินดา นักศึกษา
20 นายภานุพงศ์ ลักษณะ นักศึกษา
21 นางสาวเรวดี เยาว์รง นักศึกษา
22 นางสาวชาลิณี ห้องแก้ว นักศึกษา
23 นางสาวชุตินันท์ หมันเพียร นักศึกษา
24 นายรัฐศาสตร์ สงมา นักศึกษา
25 นายหรรษพร ศรีสระ นักศึกษา
26 นางอัญชลี แสงอาวุธ บุคลากร
27 นายวชิรศรณ์ แสงสุวรรณ บุคลากร
28 นางสาวถิรวรรณ ทองวล บุคลากร
29 นางสาวจิรภา เสถียรพงศ์ประภา บุคลากร
30 นางสาวคริษฐา วจีกาญจนะ บุคคลทั่วไป
31 นางสาวทรงภัทร ใจกว้าง บุคคลทั่วไป
32 นางสาวศศิวิมล ภิวัฒน์ บุคคลทั่วไป
33 นางสาวกรรณิกา เนาว์วิลาศ บุคคลทั่วไป
34 นางสาวฐิติรัชต์ ทรายทอง บุคคลทั่วไป
35 นางสาวอารียา นุ้ยเอียด บุคคลทั่วไป
36 นางสาวมณีนุช พยอมหอม บุคคลทั่วไป
37 นายยุทธศักดิ์ พงษ์ไทย บุคคลทั่วไป
38 Sheilamae Jandayan บุคคลทั่วไป
39 นายสุตฤกษ์ ธีรสิงห์ บุคคลทั่วไป
40 นางสาวจุฑามาส หนูจีนจิตต์ บุคคลทั่วไป
41 นางสุวรรณา กรรมารางกูร บุคคลทั่วไป
42 นางนิภาพร ช่วยเกลี้ยง บุคคลทั่วไป
43 นางสาวมีนา พลสุวรรณ บุคคลทั่วไป
44 นางสาวธัญรัตน์ บุญช่วย บุคคลทั่วไป
45 นายภูชพล ศรีใย บุคคลทั่วไป
46 นายอภิธรรม ธรรมสัจการ บุคคลทั่วไป
47 นางสาวสุริยาภรณ์ พรหมสุวรรณ บุคคลทั่วไป
48 นางสาวพิชชานันท์  เทวบุรี บุคคลทั่วไป
49 นางสาวศิวิไล  พัฒนานนท์ บุคคลทั่วไป
50 นางสาวณภัทร  จันทร์รักษ์ บุคคลทั่วไป
51 นายประดิษฐ์   คงอินทร์ บุคคลทั่วไป
52 นางสาวรมณียา  ทองรักทอง บุคคลทั่วไป
53 นายกฤตภาส  โคคณาพิทักษ์ บุคคลทั่วไป
54 นายธีรภัทร  ศิริเสถียร บุคคลทั่วไป
55 นางสาวอรัญญา ศรีช่วย บุคคลทั่วไป
56 นายชัยวัฒน์  เยาวยัง บุคคลทั่วไป
57 นายรุสฟี  อาแว บุคคลทั่วไป
58 นางสาวกวินทิพย์  ดิษฐอาย บุคคลทั่วไป
59 นางสาวอินทิรา เหมทานนท์ บุคคลทั่วไป
60 นางสาวดวงใจ ตันติวัตรกุล บุคคลทั่วไป
61 นางสาวปาริษา ปานเมือง บุคคลทั่วไป
62 นางสาววิยะรัตน์  เทพทุ่งหลวง บุคคลทั่วไป
63 นางสาวคัทลียา  จันดี บุคคลทั่วไป
64 นางสาววิภารัตน์ ขำณรงค์ บุคคลทั่วไป
65 นางสาวสุภาภรณ์  ขาวเอี่ยม บุคคลทั่วไป
66 นางสาวสุธิดา  หอมละออ บุคคลทั่วไป
67 นางสาวแพรวา สุวรรณเวลา บุคคลทั่วไป
68 นางสาวอารีรัตน์  จิตต์เพ็ง บุคคลทั่วไป
69 นางสาวพิชญสุดา  ทองคำ บุคคลทั่วไป
70 นางสาวสุรภี  พิมพ์ละออ บุคคลทั่วไป

 

รายชื่อสอบ TOEIC วันที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น.  
ณ ห้องอบรม 1 ชั้น 4 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ภาษาไทย ประเภท
1 นางสาววรรณพร อำนักมณี นักศึกษา
2 นางสาวปัทมา นิยมเดชา นักศึกษา
3 นางสาวจุฑามาส มณีวรรณ นักศึกษา
4 นางสาว ถิรนันท์ ธรรมบำรุง นักศึกษา
5 นางสาวพรรษา บริบรูณ์ นักศึกษา
6 นางสาวกันยารัตน์ เสนชนะ นักศึกษา
7 นางสาวอติกานต์ มณีนิล นักศึกษา
8 นางสาวชุติมา จิตตรารมย์ นักศึกษา
9 นางสาวอัจฉรา อดุลจิตร์ นักศึกษา
10 นางสาวธารารัตน์ เพชรส่งศรี นักศึกษา
11 นางสาวเจนจิรา รัตนศิลา นักศึกษา
12 นายจตุภูมิ สนู นักศึกษา
13 นางสาวจันทรวิมล ขนานขาว นักศึกษา
14 นางสาวสุดารัตน์ เมืองสุวรรณ์ นักศึกษา
15 นางสาวจิตสุภา อินทร์แก้ว นักศึกษา
16 นางสาวกมลชนก  ปานสุวรรณ นักศึกษา
17 นางสาวชมพิชาน์  คงสิบ นักศึกษา
18 Mr. Mo Wen Hao นักศึกษา
19 Ms. Yang Lingling นักศึกษา
20 Mr. Ho Chi Buu Khuong นักศึกษา
21 นายสุราษฎร์ วันธุรัตน์ บุคคลทั่วไป
22 นางสุวรณา  กรรมารางกูร บุคคลทั่วไป
23 นางนิภาพร  ช่วยเกลี้ยง บุคคลทั่วไป
24 นางสาวภัทรดา คงสุด บุคคลทั่วไป
25 นางสาวกนกกาญจน์  กัลปพฤกษ์ บุคคลทั่วไป
26 นางสาวธิติมา หนูเมือง บุคคลทั่วไป
27 นายพรหมพิริยะ  ไม้ทิพย์ บุคคลทั่วไป
28 นางสาวพัสวีพัชท์  เชื้อทองฮั้ว บุคคลทั่วไป
29 นางสาวฐิติพร  อุดใจ บุคคลทั่วไป
30 นางสาวหยดฟ้า ราชมณี บุคคลทั่วไป
31 นางสาวภูริชยา สิ้นกั้ง บุคคลทั่วไป
32 นางสาวสุวนันท์  ทองสุข บุคคลทั่วไป
33 นางสาวพัชริดา  เรืองเพชร บุคคลทั่วไป
34 นางสาวชัชนาภา  พลอยศรี บุคคลทั่วไป
35 นางสาวเบญญาดา  รัตนจินดาศรี บุคคลทั่วไป
36 นางสาวหนึ่งฤดี สุขแปะเง้า บุคคลทั่วไป
37 นางสาวธารารัตน์  นิลระตะ บุคคลทั่วไป
38 นางสาวพิมพ์วรางค์ ดวงแข บุคคลทั่วไป