โครงการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

โครงการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

            ตามที่มหาวิทยาลัย ได้มอบหมายให้ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินงานจัดโครงการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษาด้วยระบบออนไลน์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยใช้มาตรฐาน CEFR* เป็นตัวชี้วัดระดับความสามารถของนักศึกษานั้น ทางศูนย์ภาษาได้รวบรวมรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทั้งหมดจำนวน 3,212 คน รวม 6 คณะ ให้เข้าทำการสอบ โดยสามารถดูวันที่สอบและสถานที่ ด้วยการ ดาวน์โหลดตามลิงค์ด้านล่าง ทั้งนี้การสอบจะใช้คอมพิวเตอร์ของทางสำนักวิทยบริการฯ และมีข้อสอบ Listening ที่มีความจำเป็นต้องใช้หูฟังที่ทางศูนย์ภาษาจัดเตรียมไว้ให้ ทั้งนี้หากนักศึกษาท่านใดมีความประสงค์ที่จะนำหูฟังมาเองทางศูนย์ภาษาอนุญาตให้สามารถนำมาใช้ได้ เพื่อความสะดวกตามการใช้งานของตัวนักศึกษาเอง

เว็บไซต์ที่ใช้ในการสอบ OXFORDENGLISHTESTING

*CEFR คืออะไร

ดาวน์โหลดตารางการสอบด้านล่าง

 

คณะวิทยาศาสตร์

วิทยาลัยนานาชาติ

คณะวิทยาการการจัดการ

คณะมนุษยศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

คณะครุศาสตร์