รายชื่อผู้สอบ TOEIC วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ

ประกาศรายชื่อผู้สอบ TOEIC

***ณ ห้องประชุม 1  ชั้น 4 อาคารหอสมุดฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี***

 – รอบวันเสาร์ที่ วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561  เวลา 13.00น.-16.00น.
______________________________________________________________________

***รายละเอียด***

– ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล ห้องสอบและรอบสอบ ให้ถูกต้อง หากมีชื่อสะกดผิดให้มาแก้ไข ณ วันสอบ
 บุคคลทั่วไปรายงานตัวก่อนเวลาสอบ 1 ช.ม. / นักศึกษา 30 นาที พร้อมบัตรประจำตัวนักศึกษา / บัตรประชาชน/ใบเสร็จรับเงิน
หรือหลักฐานการชำระเงิน
– แต่งกายสุภาพ สำหรับนักศึกษาให้แต่งกายนักศึกษา
– ทางเรามีอุปกรณ์เครื่องเขียนเตรียมไว้ให้ ห้ามนำอุปกรณ์อิเล็คโทรนิคส์ใดๆ หรืออุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าห้องสอบ

**********************สำคัญ***********************
หากท่านใดมีอุปกรณ์ทางการแพทย์เช่นโลหะดามกระดูก
         อุปกรณ์ช่วยฟัง เครื่องกระตุ้นหัวใจ เป็นต้น
“ซึ่งอาจจะทำให้เครื่องตรวจวัตถุส่งเสียงร้อง”

     ต้องนำเอกสารยืนยันทางการแพทย์มาแสดงด้วย(โรงพยาบาลของรัฐฯเท่านั้น)

ศูนย์ภาษา ชั้น 4
อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
077 913337, 0818917774

*******ตรวจสอบรายชื่อด้านล่าง********
______________________________________________________

รายชื่อสอบ TOEIC วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ

 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ภาษาไทย ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ ประเภท
1 นางสาวณัฐริกา ไพรสุวรรณ์ Miss Nattarika Praisuwan นักศึกษา
2 นางสาวเจนจิรา รัตนศิลา Miss Janejira Rattanasila นักศึกษา
3 นางสาวสุดารันต์ เมืองสุวรรณ์ Miss Sudarat Muangsuwan นักศึกษา
4 นางสาวสุวัจนา บุญพันธ์ Miss Suwadjana Bunpan นักศึกษา
5 นางสาวเนื้อทอง คงเพชรขาว Miss Nuathong Kongphetkao นักศึกษา
6 นางสาวณัฐพร ภัทรดวงจินดา Miss Natthaporn Phattharaduangchinda นักศึกษา
7 นางสาวดาราวดี ชูแก้ว Miss Daravadee Chookaew นักศึกษา
8 นางสาวภูษณิศา เพชรศรี Miss Phusanisa Petchsri นักศึกษา
9 นางสาวธัญญาภรณ์ บุญคง Miss Thanyapawn Bunkong นักศึกษา
10 นางสาวกมลภัทร ศักดาดำรงกุล Miss Kamonpat Sakdadamrongkul นักศึกษา
11 นายศุภศิษฏ์ ดำมี Mr. Suppasit Dammee นักศึกษา
12 นางสาวอนันตญา รวยร่ำ Miss Anantaya Ruayram นักศึกษา
13 นางสาวพรรษา บริบูรณ์ Miss Phansa Borribun นักศึกษา
14 นางสาวกันยารัตน์ เสนชนะ Miss Kanyarat Senchana นักศึกษา
15 นางสาวพิชญ์อร ขำสิทธิ์ Miss Pitchaon Kamsit นักศึกษา
16 นางสาวชมพิชาน์ คงสิบ Miss Chompicha Kongsib นักศึกษา
17 นางสาวปาริตา กุวลัยรัตน์ Miss Parita Kuwalairat นักศึกษา
18 นางสาวจันทรวิมล ขนานขาว Miss Jantarawimon Kanankaw นักศึกษา
19 นายปริญญา พร้อมประเสริฐ Miss Parinya Promparsert นักศึกษา
20 นางสาวอัมพวรรณ โอมี Miss Ampawan  Omee นักศึกษา
21 นางสาวนวลจันทร์ เวชวิมล Nuanjan  Wetwimon นักศึกษา
22 นางสาวศิรินภา  เชาวลิต Sirinapa  Chaowalit นักศึกษา
23 นางสาวกาญจนา  เรืองทอง Miss Kanchana  Ruangthong นักศึกษา
24 นางสาวสิริพร   ศรีขวัญ Miss Siriphorn  Srikhwan นักศึกษา
25 นางสาวกฤติกา เพ็ญ Miss Krittika   Pen นักศึกษา
26 นางสาวถิรนันท์   ธรรมบำรุง Thiranan  Thambamrung นักศึกษา
27 นางสาวธัญลักษณ์  เสือแก้ว Miss Thunyaluck  Suekaew นักศึกษา
28 นางสาวณัฎฐณิชา  คงคา Miss Natthanicha  Kongka นักศึกษา
29 นางสาวเสาวภา  แจ่มจรัสศรีสิริ Miss Saovapa  Jamjaratsrisiri นักศึกษา
30 นางสาวศิริรัตน์  คงทน Miss Sirirat  Kongton นักศึกษา
31 นางสาวกนิษฐา  จันทร Miss Kanitha  Jantorn นักศึกษา
32 นางสาวนวลจันทร์ อ่อนอาจ Miss Nualjan  Onart บุคคลทั่วไป
33 นางสาวสุทธิกานต์ ศุภลักษณ์ Miss Suttikarn Suppaluck บุคคลทั่วไป
34 นางสาววราภรณ์ จักร์แก้ว Miss Waraporn Chakkaew บุคคลทั่วไป
35 นายกิตติพงศ์ พิงคารักษ์ Mr. Kittipong Pingkaruk บุคคลทั่วไป
36 นางสาวนิรมล ขำแก้ว Miss Niramon Khamkaew บุคคลทั่วไป
37 นางสาวแซวม่า โบทส์ Miss Thelma Botes บุคคลทั่วไป
38 นางสาวธัญดา จารุสิริชัย Miss Tanyada Charusirichai บุคคลทั่วไป
39 นางสาวพรกนก เดชารัตน์ Miss Phornkanok Decharat บุคคลทั่วไป
40 นางสาวศรัณยา โรจนะ Miss Saranya Rotjana บุคคลทั่วไป
41 นางสาววรรณิภา  มากรักษ์ Miss Wannipa Makrak บุคคลทั่วไป
42 นางสาวดวงใจ ตันติวัตรกุล Miss Duangjai Tantivattrkul บุคคลทั่วไป
43 นางสาวโชติชนิต สมณา Miss Chotchanit Sommana บุคคลทั่วไป
44 นางสาวอรทัย ใจจาง Miss Orathai Jaijang บุคคลทั่วไป
45 นายกฤตภาส โชคคณาพิทักษ์ Mr. Kritthapas Chockcanapitak บุคคลทั่วไป
46 นางภัชลดา สุวรรณนวล Mrs. Patchlada Suwannual บุคคลทั่วไป
47 นายภีมเดช จรัล Mr. Pemadet Jaran บุคคลทั่วไป
48 นางสาวอารีรัตน์ เงินเรียน Miss Areerat  Ngoenrian บุคคลทั่วไป
49 นางสาวปัทมรรจน์  ผกผ่า บุคคลทั่วไป
50 นายชัยวัฒน์ เยาวยัง Mr. Chaiwat  Yaowayang บุคคลทั่วไป
51 นางสาวกมลทิพย์  สินธู Miss Kamontip Sinto บุคคลทั่วไป
52 Miss Joan Olaco Jandayan Miss Joan Olaco Jandayan บุคคลทั่วไป
53 นางสาวชลธิสา หัสเกิด Miss Chontisa  Haskerd บุคคลทั่วไป
54 นางสาวสิรินภัส อาภรณ์สวัสดิ์ Miss Sirinaphat  Arpornsawas บุคคลทั่วไป
55 นางสาววิมพ์วิภา บุญภักดิ์ Miss Wimvipa  Boonpakdee บุคคลทั่วไป
56 นางสาวรุ่งกาญจน์ แก้วเจริญ Miss Roongkarn  Kaewcharoen บุคคลทั่วไป
57 นางสาวสุมลทิพย์ สัจจวิโส Miss Sumonthip  Satjawiso บุคคลทั่วไป
58 นางสาวนฤมล ดำแก้ว Miss Narumol  Damkaew บุคคลทั่วไป
59 นางสาวอินทิรา  เหมทานนท์ Miss Intira  Hemtanon บุคคลทั่วไป
60 นางสาวนภสร  กองช้าง Miss Napasorn  Kongchang บุคคลทั่วไป
61 นางสาวภูวเดช  แก้วเทวา Mr. Poowadet  Kaewtawa บุคคลทั่วไป
62 นายเกียรติพงศ์ ศรีปาน Mr. Kiettipong Sripan บุคคลทั่วไป
63 นางสาวรุ่งทิวา คุรุ Miss Rungtiwa  Guru บุคคลทั่วไป
64 นางสาวณัฐกาณต์  เทพหนู Miss Nattakarn   Thepnu บุคคลทั่วไป
65 นางสาวจุฑามาศ  ศรีคราม Miss Juthamart  Srikarm บุคคลทั่วไป
66 นายสุเทพ  สุดเอี่ยม Miss Suthep  Sudiam บุคคลทั่วไป