รายชื่อผู้สอบ TOEIC วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 เวลา 9.30-12.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ

ประกาศรายชื่อผู้สอบ TOEIC

***ณ ห้องประชุม 1  ชั้น 4 อาคารหอสมุดฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี***

 – รอบวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 เวลา 9.30-12.30น. 
______________________________________________________________________

***รายละเอียด***

– ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล ห้องสอบและรอบสอบ ให้ถูกต้อง หากมีชื่อสะกดผิดให้มาแก้ไข ณ วันสอบ
 บุคคลทั่วไปรายงานตัวก่อนเวลาสอบ 1 ช.ม. / นักศึกษา 30 นาที พร้อมบัตรประจำตัวนักศึกษา / บัตรประชาชน/ใบเสร็จรับเงิน
หรือหลักฐานการชำระเงิน
– แต่งกายสุภาพ สำหรับนักศึกษาให้แต่งกายนักศึกษา
– ทางเรามีอุปกรณ์เครื่องเขียนเตรียมไว้ให้ ห้ามนำอุปกรณ์อิเล็คโทรนิคส์ใดๆ หรืออุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าห้องสอบ

**********************สำคัญ***********************
หากท่านใดมีอุปกรณ์ทางการแพทย์เช่นโลหะดามกระดูก
         อุปกรณ์ช่วยฟัง เครื่องกระตุ้นหัวใจ เป็นต้น
“ซึ่งอาจจะทำให้เครื่องตรวจวัตถุส่งเสียงร้อง”

     ต้องนำเอกสารยืนยันทางการแพทย์มาแสดงด้วย(โรงพยาบาลของรัฐฯเท่านั้นอายุไม่เกิน30วัน)

ศูนย์ภาษา ชั้น 4
อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
077 913337, 0818917774

*******ตรวจสอบรายชื่อด้านล่าง********
______________________________________________________

รายชื่อสอบ TOEIC วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 เวลา 9.30 – 12.30น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ภาษาไทย ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ ประเภทบุคลากร
1 มนัสชนก เทพเจริญ Ms. Manatchanok Pepcharoen นักศึกษา
2 สุรีภรณ์ เพชรศรี Ms. Sureeporn Pechsri นักศึกษา
3 หทัยชนก ทะวงศ์ Ms. Hathaichanok Thawong นักศึกษา
4 กนกวรรณ ใจดี Ms. Kanokwan Jaidee นักศึกษา
5 เขมนิจ อนุจันทร์ Ms. Khemmanit Anujan นักศึกษา
6 จักริน ชูรักษ์ Mr. Jakkarin Choorak นักศึกษา
7 สุนิสา ชะวาฤทธิ์ Ms. Sunisa Chawarith นักศึกษา
8 เปรมฤดี ไพศาลนิธิกุล Ms. Pnemnudee Paisannithikul นักศึกษา
9 กิตติยา ยิ่งกิตติมานุศักดิ์ Ms. Kittiya Yingkittimanusak นักศึกษา
10 อลิษา สมทัด Ms. Alisa Somtad นักศึกษา
11 พัฒณิตา รามวงค์ Ms. Pannita Ramwong นักศึกษา
12 สุวนันท์ วัดจัง Ms. Suwanan Watjang นักศึกษา
13 เจนจิรา รัตนศิลา Ms. Janjira Rattanasila นักศึกษา
14 อธิตา จำนงค์รัตน์ Ms. Atita Jumnongrat นักศึกษา
15 กันต์ศุภณัช เกื้อกิ้ม Mr. Kansuppanat Kuakin นักศึกษา
16 นัสวี แก้วเมือง Ms. Natsawi Kaewmueang นักศึกษา
17 ชนิกา พรหมอุบล Ms. Chanika Prombol นักศึกษา
18 กมลชนก แก้วมณีย์ Ms. Kamonchanok Kaewmanee นักศึกษา
19 อรถมล ขอนแก้ว Ms. Onkamol Khonkaew นักศึกษา
20 จักรชัย ศิลปกนก Mr. Kakkachai Sinlapakannok นักศึกษา
21 สกาวใจ พราหมน้อย Ms. Sakawjai Pramnoi นักศึกษา
22 จันทร์นิภา บัวทิม Ms. Jannipha Buatim นักศึกษา
23 ฐิติมน พรมโสภา Ms. Thitimon Promsopa นักศึกษา
24 ฐิติรัตน์ พรมโสภา Ms. Thitirat Promsopa นักศึกษา
25 ศศิมา บุตรหมัน Ms. Sasimar Bootmun นักศึกษา
26 นิวนภา คะเชนทร์ Ms. Newnapa Kachen นักศึกษา
27 หงษ์ลัดดา ครรชิต Ms. Hongladda Kanchit นักศึกษา
28 จิราวรรณ ประทีปพิชัย Ms. Jirawan Prateepichai นักศึกษา
29 เสาวลักษณ์ จันทอาภรณ์ Ms. Saovaluk Jantarphon นักศึกษา
30 นพรัตน์ โสภี Ms. Noppharat Sopee นักศึกษา
31 ชฎากรณ์ คงปัญญา Ms. Chadakron Khongpanya นักศึกษา
32 อัญศยา เรืองณรงค์ Ms. Aunsaya Rungnarong นักศึกษา
33 พรกมล เกื้อสกุล Ms. Phornkamol Kueasakul นักศึกษา
34 จันทิมา โพธิรักษ์ Ms. Janthima Phothirak นักศึกษา
35 ชาลิณี ห้องแก้ว Ms. Chalinee Hongkeaw นักศึกษา
36 เรวดี เยาว์รง Ms. Rawadee Yaorong นักศึกษา
37 วรรณพร มณี Ms. Wannaporn Manee นักศึกษา
38 วิศรุตา แท่นมาก Ms. Wisaruta Tammark นักศึกษา
39 กานต์ธิดา วัฒนประดิษฐ์ Ms. Kanthida Wattanapradit นักศึกษา
40 ภัคจิรา จารณะ Ms. Phakjira Jarana นักศึกษา
41 ธเนษฐ รุจิรางกูร Mr. Tanet Ruchirankura นักศึกษา
42 ปพัทธ์ศรัญย์ ชุติมันต์ Ms. Papatsarun Chutiman นักศึกษา
43 จุธาทิพย์ มีจิตต์ Ms. Juthathip Meejit นักศึกษา
44 ภัคสอร เทพทุ่งหลวง Ms. Paksaorn Thepthonglung นักศึกษา
45 ปัณณิกา ศรีรักษ์ Ms. Pannika Srirak นักศึกษา
46 เจนจิรา บุญคง Ms. Janejira Bunkong นักศึกษา
47 นางสาววันวิสา  บุญยิ่ง Ms. Vanvisa  Boonying นักศึกษา
48 นางสาวชญาณี ทองจันทร์ Ms. Chayanee Thongjun นักศึกษา
49 มนัสลิน ช่วยการกล้า Ms. Manassalin Chugkarnkal นักศึกษา
50 นายศุภศิษฏ์ ดำมี Mr. Surrasit Dammee นักศึกษา
51 Miss Phuong Bui Thi Thanh Miss Phuong Bui Thi Thanh นักศึกษา
52 ภูชพล ศรีใย Mr. Puchapon Sriyai บุคคลทั่วไป
53 ดวงใจ ตันติวัตรกุล Ms. Dungjai Tantivattrkul บุคคลทั่วไป
54 ชนิภรณ์ มณีรัตน์ Ms. Chanipon Maneerat บุคคลทั่วไป
55 ช่อผกา ศักดิ์แสงโภภา Ms. Chopaka Shaksangsopa บุคคลทั่วไป
56 ชลธิชา หัสเกิด Ms. Chontisa Haskerd บุคคลทั่วไป
57 กันยาพร สุวรรณรักษ์ Ms. Kanyaporn Suwannarak บุคคลทั่วไป
58 นางสาวจริยา ตุ้นตุด Ms. Jariya Tuntut บุคคลทั่วไป
59 นางสาวมณีกาญจน์ เสรีสุวรรณกิจ Ms. Maneegan Sereesuwannakit บุคคลทั่วไป
60 ศุภโชค เพชรไชยา Mr. Suppachok Petchaiya บุคคลทั่วไป
61 นางสาวพัทธ์ธิดา  ไทยแท้ Ms. Pattida Thaitae บุคคลทั่วไป
62 นายเกียรติพงศ์ ศรีปาน Mr. Keittipong Sripan บุคคลทั่วไป
63 นายธีรกิจ ปั้นจาด Mr. Theerakij Panjard บุคคลทั่วไป
64 นางสาวธิติสุดา จุ้ยจุลเจิม Ms. Thitisuda  Juijuljerm บุคคลทั่วไป
65 นางสาวธันยพร ดิเรกสุนทร Ms. Thanyaporn Direksunthorn บุคคลทั่วไป
66 นายนครัช พฤทธิ์รัตนาภา Ms. Nakraj  Pluetrattanabha บุคคลทั่วไป
67 นางอัญชลี แสงอาวุธ Mrs. Anchalee Sangawoot บุคลากร


ANNOUNCEMENT FOR TOEIC TEST TAKERS

All TOEIC test takers can help ensure that the test administration is efficient, fair, and secure by following
these directions.
Documents strictly required for testing room entry
1. Valid National I.D. card, or Valid Electronic Driver’s License, or Valid Passport
and
2. Valid Student ID card
3. Money 50 baht for posting the score paper to you via EMS
* Without any of these documents, you will not be allowed to enter the testing room. *
Test Policies, Procedures, and Process
Before taking the TOEIC test, please be familiar with the following process:
1. NO electronic devices of any kind such as mobile telephones, mobile headset, flash drives, USB drives,
electronic car keys, MP3 are allowed in the test room, even if switched off.
2. NO personal belongings of any kind such as briefcases, watches, pocket books, car keys, stationary, purses,
PDAs, or documents are allowed in the testing room execpt purse.
3. The test takers who have any internal the medical appliance, such as steel fixation or use the audiphone must
show a recent doctor confirmation letter issued not more than 30 days to CPA staff.
4. Sign your name on the test takers list and deposit your some belongings with SIT staff in front of the testing
room.
5. Show your valid national I.D. card (or valid electronic driver’s license, or valid passport) and valid student ID
card to CPA’s staff before entering into the testing room.
6. CPA staff will scan your body to make sure that you will not bring any electronic devices and personal belongings
into the testing room.
7. The CPA test administrator and proctors will determine examinee test-room seating assignments.
8. Begin the test.
9. The test takers are required to remain in the testing room throughout the duration of the test.
10. Collect your personal belongings back from ELCS and SIT staff.