โครงการ English Communication at Work หลักสูตร 20 ชั่วโมง สำหรับบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ

โครงการ English Communication at Work หลักสูตร 20 ชั่วโมง สำหรับบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ

ผศ.ปริญญา น้อยดอนไพร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และอาจารย์กิ่งกาญจน์ สุพรศิริสิน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายศูนย์ภาษา เล็งเห็นถึงความสำคัญในการใช้ภาษาอังกฤษในหน่วยงาน   ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของงานสำนักงาน  งานห้องสมุด  และศูนย์ภาษา  การพัฒนาภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญและจำเป็นต่อการทำงานในอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน  เนื่องจากบางครั้งมีชาวต่างชาติเข้ามารับบริการในมหาวิทยาลัย

ดังนั้น ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ โครงการ English Communication at Work  หลักสูตร 20 ชั่วโมง  วิทยากร คือ Mr.Dean Anthony Richardson และ Mr.Dennis Ferenc Buis อาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม  กลุ่มละ ไม่เกิน 25 คน ระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม 2562 – 9 กันยายน 2562 เวลา 16.30 – 18.30 น. ณ ห้องอบรม 1 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ