ประกาศรายชื่อผู้สอบ TOEIC รอบวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้สอบ TOEIC โดยจะแบ่งเป็นสองห้องสอบ รอบเช้า/บ่าย  ดังนี้ ***ณ ห้องประชุม 1 และห้องอบรม 1 ชั้น 4 อาคารหอสมุดฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี***  – รอบวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 รอบเช้า เวลา 9.00น.-12.00น. รอบบ่าย เวลา 13.00น.-16.00น. ______________________________________________________________________

Read more

กิจกรรมบริการวิชาการ ยุวมัคคุเทศก์(English For Youth Guide) โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ

ด้วย ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดโครงการ“พัฒนาศักยภาพภาษาด้านการท่องเที่ยวให้กับคนในชุมชนท้องถิ่น” เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาให้กับเยาวชนในชุมชนท่องเที่ยว หรือเรียกว่ายุวมัคคุเทศก์ ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตพื้นที่อำเภอดอนสัก จำนวน ๖๐ คน โดยกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Read more

ประกาศปิดรับสมัครสอบ TOEIC รอบวันที่ 23 มิ.ย. 2561

เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจสมัครสอบจำนวนมากทำให้จำนวนที่นั่งสอบเต็ม ครบตามจำนวน หากท่านใดสนใจต้องการสอบอีกครั้ง ในครั้งถัดไป ทางศูนย์ภาษาจำทำการสอบอีกครั้งในวันที่ 25 สิงหาคม 2561 และทางศูนย์ภาษาขอขอบคุณผู้ให้ความสนใจทุกๆท่านมา ณ ที่นี้

Read more

โครงการพัฒนาภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าเรียนระดับปริญญาตรี

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมฐานภาษาต่างประเทศ (ฐาน ๒) สำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โครงการพัฒนาภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าเรียนระดับปริญญาตรี กำหนดการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (Download) โครงการพัฒนาภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าเรียนระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 12 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่

Read more

ประมวลภาพ กิจกรรม 5 ส. ของศูนย์ภาษา

เข้าสู่เดือนมิถุนายน เดือนกลางปีประจำปี 2018 กันอีกครั้ง มาพร้อมกับกิจกรรมมากมายของทางศูนย์ภาษา ไม่ว่าจะเป็นโครงการ CEFR ระดับมัธยม , สอบ TOEIC ,  กิจกรรมเตรียมต้อนรับน้องใหม่ เป็นต้น กิจกรรมต่างๆจะดำเนินงานไปได้อย่างสะดวกและสำเร็จหากในการทำงานนั้นๆมีบรรยากาศการทำงานที่ดีที่ส่งผลต่อคุณภาพของชีวิตการทำงาน โดยกิจกรรม 5 ส. (สะสาง ,

Read more

ศูนย์ภาษาสำนักวิทยบริการฯ ศึกษาดูงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื่องด้วยในวันที่ 22-25 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการให้บุคคลากรในสำนักวิทยบริการฯ ได้ไปศึกษาดูงาน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและม.ราชภัฏเพชรบุรี โดยศูนย์ภาษาเป็นหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งภายใต้สำนักวิทยบริการฯ ได้ร่วมเข้าเยี่ยมชมหอสมุดและสถาบันภาษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้ร่วมกันแชร์ความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินงานต่างๆเกี่ยวกับด้านงานวิชาการ สื่อการศึกษา ห้องSelf Access Learning Center และลักษณะการดำเนินงาน

Read more

ยกเลิก เปิดติว TOEIC สำหรับนักศึกษา มรส.และบุคคลทั่วไป 16-17 มิ.ย. 2561

    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่     ศูนย์ภาษา ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี    โทร.077-913337 , 081-8917774

Read more

ประมวลภาพถ่ายโครงการ พัฒนาศักยภาพและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษา (Common European Framework of Reference: CEFR)

ด้วยคณะกรรมการการอุดมศึกษามีนโยบายในการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา โดยการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือศึกษาค้นคว้าความรู้ที่เป็นสากลและก้าวทันโลก และมีความรู้ความสามารถที่เพียงพอ และเหมาะสมเพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จัดดำเนินโครงการโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษา (Common European Framework of Reference: CEFR) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎธานี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่มีความจำเป็นสำหรับนักเรียนที่กำลังจะเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา

Read more

ประกาศเปิดรับสมัครสอบ TOEIC รอบวันที่ 23 มิถุนายน 2561 รับจำนวนจำกัด

เนื่องด้วย ทางศูนย์ภาษาเล็งเห็นถึงความต้องการในการใช้ผลสอบ TOEIC เพื่อการศึกษา และการนำไปใช้งาน จึงเปิดโอกาสให้ นักศึกษา บุคคลากร และบุคคลทั่วไป เข้าสมัครสอบเพิ่มเติมในวันเวลาดังกล่าว   วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561     ***วันเวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงและจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*** บุคคลทั่วไปค่าสมัคร 1,800

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ TOEIC รอบวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 9.00-12.00น.และ13.00-16.00น.

ประกาศรายชื่อผู้สอบ TOEIC โดยจะแบ่งเป็นสองห้องสอบ รอบเช้า/บ่าย  ดังนี้ ***ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารหอสมุดฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี*** – รอบวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 รอบเช้า เวลา 9.00น.-12.00น. รอบบ่ายเวลา 13.00น.-16.00น. ______________________________________________________________________ ***รายละเอียด***

Read more