แบบประเมินความพึงพอใจ โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาด้วยโปรแกรมออนไลน์ (SPEEXX) และ ทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษาด้วยระบบออนไลน์ (Oxford Online Placement Test)

นักศึกษาเข้าไปตามลิงค์ดังกล่าวด้านล่างเพื่อทำแบบประเมิน คลิกที่นี่เพื่อเริ่มแบบประเมินโครงการ  

Read more

เริ่มแล้ว…โครงการพัฒนาภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าเรียนระดับปริญญาตรี

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีความสำคัญยิ่งในปัจจุบัน ไม่ว่าจะใช้ในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น การใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันหรือในการประกอบอาชีพ การเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อจะก้าวไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคต โดยจากพื้นฐานด้านภาษาที่แตกต่างกัน   ของนักเรียนที่มาจากการศึกษาระดับมัธยมที่หลากหลาย ทำให้นักเรียนที่สอบเข้ามาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน นักเรียนที่มีความพร้อมด้านภาษามีพื้นฐานที่ดีเมื่อผ่านเกณฑ์การประเมินก็จะสามารถเสริมต่อยอดในระดับมหาวิทยาลัย แต่นักเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ก็ต้องได้รับการช่วยเหลือ ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนที่สอบเข้าเรียนได้ แต่พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษยังไม่ดีพอได้มีโอกาสปรับพื้นฐานความรู้เพื่อเตรียมเข้าสู่การเรียนในระดับปริญญาตรีได้อย่างมั่นใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  สุราษฎร์ธานี จึงได้จัดโครงการพัฒนาภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนระดับปริญญาตรีขึ้น        

Read more

กิจกรรมบริการวิชาการ ยุวมัคคุเทศก์(English For Youth Guide) โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ

ด้วย ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดโครงการ“พัฒนาศักยภาพภาษาด้านการท่องเที่ยวให้กับคนในชุมชนท้องถิ่น” เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาให้กับเยาวชนในชุมชนท่องเที่ยว หรือเรียกว่ายุวมัคคุเทศก์ ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตพื้นที่อำเภอดอนสัก จำนวน ๖๐ คน โดยกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Read more

ประมวลภาพ กิจกรรม 5 ส. ของศูนย์ภาษา

เข้าสู่เดือนมิถุนายน เดือนกลางปีประจำปี 2018 กันอีกครั้ง มาพร้อมกับกิจกรรมมากมายของทางศูนย์ภาษา ไม่ว่าจะเป็นโครงการ CEFR ระดับมัธยม , สอบ TOEIC ,  กิจกรรมเตรียมต้อนรับน้องใหม่ เป็นต้น กิจกรรมต่างๆจะดำเนินงานไปได้อย่างสะดวกและสำเร็จหากในการทำงานนั้นๆมีบรรยากาศการทำงานที่ดีที่ส่งผลต่อคุณภาพของชีวิตการทำงาน โดยกิจกรรม 5 ส. (สะสาง ,

Read more

ศูนย์ภาษาสำนักวิทยบริการฯ ศึกษาดูงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื่องด้วยในวันที่ 22-25 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการให้บุคคลากรในสำนักวิทยบริการฯ ได้ไปศึกษาดูงาน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและม.ราชภัฏเพชรบุรี โดยศูนย์ภาษาเป็นหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งภายใต้สำนักวิทยบริการฯ ได้ร่วมเข้าเยี่ยมชมหอสมุดและสถาบันภาษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้ร่วมกันแชร์ความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินงานต่างๆเกี่ยวกับด้านงานวิชาการ สื่อการศึกษา ห้องSelf Access Learning Center และลักษณะการดำเนินงาน

Read more

ประมวลภาพถ่ายโครงการ พัฒนาศักยภาพและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษา (Common European Framework of Reference: CEFR)

ด้วยคณะกรรมการการอุดมศึกษามีนโยบายในการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา โดยการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือศึกษาค้นคว้าความรู้ที่เป็นสากลและก้าวทันโลก และมีความรู้ความสามารถที่เพียงพอ และเหมาะสมเพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จัดดำเนินโครงการโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษา (Common European Framework of Reference: CEFR) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎธานี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่มีความจำเป็นสำหรับนักเรียนที่กำลังจะเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา

Read more

งานบริการวิชาการเกาะพะลวย

เกาะพะลวย …ขึ้นชื่อว่าเป็นเกาะต้นแบบพลังงานสะอาดแห่งแรกของไทย ชุมชนเกาะพะลวยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ห่างจากอำเภอดอนสักประมาณ 18 กิโลเมตร โดยสภาพของเกาะพะลวยส่วนมากเป็นเขาหินปูนเกือบทั้งหมด จะมีการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา รวมทั้งการกร่อนทางกายภาพและดินฟ้าอากาศ ทำให้เกิดถ้ำและหน้าผาและรูปร่างของเกาะมีลักษณะแปลกๆ เกาะพะลวยถือเป็นเกาะอนุรักษ์พลังงานแห่งเดียวของประเทศไทยที่มีการนำพลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานจากลมเข้ามาใช้เกือบทุกหลังคาเรือน ซึ่งเป็นมนต์เสน่ห์ของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พลังงาน ชื่อที่มาของเกาะพะลวย มาจากหลายแนวคิดคือ เกาะพะลวยมียอดเขาแหลม 3 ยอด มีลักษณะคล้ายพลวยน้ำ

Read more

นักเรียนกว่า 30 คน เข้าร่วมติวเทคนิคพิชิตข้อสอบ TOEIC และทดสอบ TOEIC จัดโดยศูนย์ภาษา

ตามโครงการ ติวเทคนิคพิชิตข้อสอบ TOEIC จัดโดยศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ ประจำเดือน ที่มีเป้าหมายเพื่อการประมวลความรู้ และเพิ่มเติมเทคนิคก่อนการทดสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยในรอบเดือนมกราคม ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม ที่ผ่านมานี้มีนักเรียน และคณะครูจากโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลจังหวัดกระบี่ ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 30 คน

Read more

หลักสูตรบริหารธุรกิจ ร่วมกับศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ จัดติวภาษาอังกฤษนักศึกษากว่า 300 คน

หลักสูตรบริหารธุรกิจ ร่วมกับศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ จัดติวภาษาอังกฤษนักศึกษากว่า 300 คน ในระหว่างวันที่ 8-26 มกราคม 2561 ศูนย์ภาษาสำนักวิทยบริการฯ สนับสนุนวิทยากรจำนวน 5 คน พร้อมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR ตามโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาของหลักสูตรบริหารธุรกิจ ระดับชั้นปีที่

Read more

Andrew Biggs Talk Show “ภาษาอังกฤษเพื่อพลังพลเมือง พลังแผ่นดิน”

ขอเชิญนักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมชมร่วมฟัง Andrew Biggs Talk Show “ภาษาอังกฤษเพื่อพลังพลเมือง พลังแผ่นดิน” จัดโดย จัดโดยรายวิชา GED1004ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้ และ GED1003 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน คณะมนุษย์ศาสตร์และ สังคมศาสตร์ พบกับความสนุกสนาน พร้อมกับสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยวิทยากรคนดังมากความสามารถของวงการ การ ศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศไทย รับชมพร้อมกัน “วันพฤหัสบดีที่ 8

Read more