โครงการ English Communication at Work หลักสูตร 20 ชั่วโมง สำหรับบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ

โครงการ English Communication at Work หลักสูตร 20 ชั่วโมง สำหรับบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ผศ.ปริญญา น้อยดอนไพร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และอาจารย์กิ่งกาญจน์ สุพรศิริสิน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายศูนย์ภาษา เล็งเห็นถึงความสำคัญในการใช้ภาษาอังกฤษในหน่วยงาน   ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของงานสำนักงาน  งานห้องสมุด  และศูนย์ภาษา

Read more

English Camp แคมป์ภาษาพาเพลิน โดยศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ Daniel การศึกษา ประเทศฮ่องกง และคริสตจักรธารแห่งชีวิต สุราษฎร์ธานี

English Camp แคมป์ภาษาพาเพลิน ด้วยศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ Daniel การศึกษา ประเทศฮ่องกง  และคริสตจักรธารแห่งชีวิต สุราษฎร์ธานี ได้จัด English Camp ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562

Read more

เริ่มแล้ว…โครงการพัฒนาภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาระดับชั้นปีที่1

 เริ่มแล้ว…โครงการพัฒนาภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาระดับชั้นปีที่1/2562       ในทุกๆปี ทางศูนย์ภาษาได้ดำเนินโครงการต่างๆกิจกรรมมากมายเกี่ยวกับด้านภาษาอังกฤษอยู่เบื้องหลัง เสริมการเรียนการสอนในภาคปกติ เพื่อนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในทุกๆระดับชั้นทุกๆคน รวมไปถึงในระดับบุคคลากรบ้างเป็นครั้งคราว ในครั้งนี้โครงการเตรีียมความพร้อมด้านภาษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1 ของทางศูนย์ภาษากำลังดำเนินการอยู่ในช่วงเริ่มต้นโดยได้เริ่มโครงการไปบางส่วนใช้เวลาในการอบรมช่วง เสาร์-อาทิตย์ รองรับนักศึกษาทั้งหมดกว่า 3,600 คน และทางศูนย์ภาษาได้จัดหาผู้สอนบุคลากรคุณภาพ เพื่อนำมาให้ความรู้แก่นักศึกษาใหม่ของเราอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ระยะเวลาในการอบรมจนเสร็จโครงการใช้เวลาดำเนินการ แบ่งเป็นทั้งหมด 6

Read more

ประมวลภาพโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้กันทั่วโลกและมีความสำคัญยิ่งในยุคปัจจุบัน สำหรับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและเตรียมเข้าสู่ตลาดแรงงานอาชีพ การพัฒนาภาษาอังกฤษมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมก่อนำงาน เพื่อเพิ่มขีดสามารถในการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นการเขียนประวัติย่อหรือ CV การสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน และการนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ ในการนี้ ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น โดยมีวิทยากรชาวต่างชาติและชาวไทย มาช่วยแนะแนววิธีการเขียนประวัติย่อภาษาอังกฤษให้น่าสนใจเพื่อการสมัครงานในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งนี้มีนักศึกษาในชั้นปีที่4ได้ให้ความสนใจในการเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

Read more

ประมวลภาพกิจกรรม Merry X’mas and a Happy new year 2018 ศูนย์ภาษา

ประมวลภาพกิจกรรม 25 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยงานกิจกรรมมากมายเช่น   กิจกรรมแข่งขัน Crossword Game กิจกรรมแข่งขัน LC Master Chef (X’mas Special Meal) กิจกรรมแข่งขัน LC News Reporter Competition ณ

Read more

แบบประเมินความพึงพอใจ โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาด้วยโปรแกรมออนไลน์ (SPEEXX) และ ทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษาด้วยระบบออนไลน์ (Oxford Online Placement Test)

นักศึกษาเข้าไปตามลิงค์ดังกล่าวด้านล่างเพื่อทำแบบประเมิน คลิกที่นี่เพื่อเริ่มแบบประเมินโครงการ  

Read more

เริ่มแล้ว…โครงการพัฒนาภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าเรียนระดับปริญญาตรี

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีความสำคัญยิ่งในปัจจุบัน ไม่ว่าจะใช้ในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น การใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันหรือในการประกอบอาชีพ การเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อจะก้าวไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคต โดยจากพื้นฐานด้านภาษาที่แตกต่างกัน   ของนักเรียนที่มาจากการศึกษาระดับมัธยมที่หลากหลาย ทำให้นักเรียนที่สอบเข้ามาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน นักเรียนที่มีความพร้อมด้านภาษามีพื้นฐานที่ดีเมื่อผ่านเกณฑ์การประเมินก็จะสามารถเสริมต่อยอดในระดับมหาวิทยาลัย แต่นักเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ก็ต้องได้รับการช่วยเหลือ ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนที่สอบเข้าเรียนได้ แต่พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษยังไม่ดีพอได้มีโอกาสปรับพื้นฐานความรู้เพื่อเตรียมเข้าสู่การเรียนในระดับปริญญาตรีได้อย่างมั่นใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  สุราษฎร์ธานี จึงได้จัดโครงการพัฒนาภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนระดับปริญญาตรีขึ้น        

Read more

กิจกรรมบริการวิชาการ ยุวมัคคุเทศก์(English For Youth Guide) โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ

ด้วย ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดโครงการ“พัฒนาศักยภาพภาษาด้านการท่องเที่ยวให้กับคนในชุมชนท้องถิ่น” เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาให้กับเยาวชนในชุมชนท่องเที่ยว หรือเรียกว่ายุวมัคคุเทศก์ ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตพื้นที่อำเภอดอนสัก จำนวน ๖๐ คน โดยกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Read more

ประมวลภาพ กิจกรรม 5 ส. ของศูนย์ภาษา

เข้าสู่เดือนมิถุนายน เดือนกลางปีประจำปี 2018 กันอีกครั้ง มาพร้อมกับกิจกรรมมากมายของทางศูนย์ภาษา ไม่ว่าจะเป็นโครงการ CEFR ระดับมัธยม , สอบ TOEIC ,  กิจกรรมเตรียมต้อนรับน้องใหม่ เป็นต้น กิจกรรมต่างๆจะดำเนินงานไปได้อย่างสะดวกและสำเร็จหากในการทำงานนั้นๆมีบรรยากาศการทำงานที่ดีที่ส่งผลต่อคุณภาพของชีวิตการทำงาน โดยกิจกรรม 5 ส. (สะสาง ,

Read more