ศูนย์ภาษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกข้อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษแบบมาตรฐาน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกข้อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษแบบมาตรฐาน นำโดยวิทยากร รศ.ดร. สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน ประธานโครงการจัดสอบ TU – GET  ในการนี้ สมาคมศิษย์เก่าสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เป็นผู้กำหนดจัดตั้งโครงการข้างต้น ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ทางศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ

Read more

ประมวลภาพกิจกรรมเปิดบ้านศูนย์ภาษา2017

ศูนย์ภาษา สำหนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ถือเป็นองค์กรด้านการสนับสนุนการศึกษาอีกองค์กรหนึ่งที่มีความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาให้กับนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป ในการจัดโครงการอบรม สัมมนาด้านภาษา การให้บริการสื่อการเรียนการสอนด้านภาษาให้กับนักศึกษา บุคลากรภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงการบริการทางวิชาการให้กับชุมชนท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ศูนย์ภาษา ให้เป็นที่รู้จัก และเป็นการจัดนิทรรศการแนะนำโครงการ กิจกรรมของหน่วยงานทั้งที่ผ่านมา และวางแผนจะดำเนินโครงการในอนาคต ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ จึงได้กำหนดจัดโครงการ

Read more

เริ่มแล้ว!! Movie Night กับสถาบันภาษา

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดำเนินโครงการ Movie Night จัดฉายภาพยนต์พากย์ภาษาอังกฤษทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป เริ่มขึ้นแล้ว กับMovie Night ณ สถาบันภาษา มรส. ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. 2560

Read more

สอบคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเตรียมสอบ IELTS

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษเพื่อคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ IELTS โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน Common European Framwork of Reference (CEFR)  เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 สถาบันภาษา จัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ IELTS โดยใช้ข้อสอบมาตรฐาน Oxford

Read more

สถาบันภาษา มรส. ยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนา ICT Update หัวข้อ Data Science and iSchool

วันที่ 18 มกราคม 2560 ทางโครงการจัดตั้งสถาบันภาษา ได้มีโอกาสต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ แขกผู้มีเกียรติและนักศึกษาเข้าร่วมฟังสัมมนาในหัวข้อ Data Science and iSchool จัดโดยหอสมุดกลาง ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา  เนื้อหาโดยสรุป ดังนี้  Data Science

Read more

สถาบันภาษา มรส. กระตุ้น อาจารย์ทุกคนสอบภาษาอังกฤษก่อนพัฒนาต่อ

          โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มรส. จัดโครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสายวิชาการ จำนวน 440 คน โดยใช้ชุดข้อสอบมาตรฐาน (Oxford Placement Test) ตามเกณฑ์ CEFR ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

Read more

โครงการ อบรมภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซียเบื้องต้น

สถาบันภาษา จัดโครงการ “อบรมภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซียเบื่องต้น” หลักสูตร 24 ชั่วโมง โดยเริ่มอบรมวันที่ 20-21, 27-28 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง Video Conference ชั้น 2

Read more

สถาบันภาษาจัดอบรมภาษาอังกฤษพื้นฐาน ให้กับนักศึกษา ชัั้นปีที่ 1 สาขาวิชาธุรกิจการบิน

สถาบันภาษาจัดอบรมภาษาอังกฤษพื้นฐาน ให้กับนักศึกษา ชัั้นปีที่ 1 สาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติและการท่องเที่ยว จำนวน 3 กลุ่มเรียน ระหว่างวันที่ 22-29 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารวิทยาลัยรานานาชาติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ Self Access Learning Centre ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร

อบรมเชิงปฏิบัติการ Self Access Learning Centre ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร โครงการนี้เป็นเป็นการรวมตัวของศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ พบปะพูดคุย เพื่อสร้างเครือข่ายศุนย์การเรียนรู้เพื่อการให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ เพื่อการดำเนินการศูนย์การเรียนรู้ของแต่ละสถาบันการศึกษาทั้งในระดับโรงเรียน และอุดมศึกษา โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการดำเนินการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง Dr. Jo Mynard,

Read more

บรรยากาศการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษา สาขาการเงินการธนาคาร

บรรยากาศการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษา สาขาการเงินการธนาคาร ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 4-8 กรกฎาคม 2559

Read more