ประมวลภาพถ่ายโครงการ พัฒนาศักยภาพและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษา (Common European Framework of Reference: CEFR)

ด้วยคณะกรรมการการอุดมศึกษามีนโยบายในการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา โดยการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือศึกษาค้นคว้าความรู้ที่เป็นสากลและก้าวทันโลก และมีความรู้ความสามารถที่เพียงพอ และเหมาะสมเพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จัดดำเนินโครงการโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษา (Common European Framework of Reference: CEFR) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎธานี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่มีความจำเป็นสำหรับนักเรียนที่กำลังจะเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา

Read more

งานบริการวิชาการเกาะพะลวย

เกาะพะลวย …ขึ้นชื่อว่าเป็นเกาะต้นแบบพลังงานสะอาดแห่งแรกของไทย ชุมชนเกาะพะลวยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ห่างจากอำเภอดอนสักประมาณ 18 กิโลเมตร โดยสภาพของเกาะพะลวยส่วนมากเป็นเขาหินปูนเกือบทั้งหมด จะมีการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา รวมทั้งการกร่อนทางกายภาพและดินฟ้าอากาศ ทำให้เกิดถ้ำและหน้าผาและรูปร่างของเกาะมีลักษณะแปลกๆ เกาะพะลวยถือเป็นเกาะอนุรักษ์พลังงานแห่งเดียวของประเทศไทยที่มีการนำพลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานจากลมเข้ามาใช้เกือบทุกหลังคาเรือน ซึ่งเป็นมนต์เสน่ห์ของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พลังงาน ชื่อที่มาของเกาะพะลวย มาจากหลายแนวคิดคือ เกาะพะลวยมียอดเขาแหลม 3 ยอด มีลักษณะคล้ายพลวยน้ำ

Read more

นักเรียนกว่า 30 คน เข้าร่วมติวเทคนิคพิชิตข้อสอบ TOEIC และทดสอบ TOEIC จัดโดยศูนย์ภาษา

ตามโครงการ ติวเทคนิคพิชิตข้อสอบ TOEIC จัดโดยศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ ประจำเดือน ที่มีเป้าหมายเพื่อการประมวลความรู้ และเพิ่มเติมเทคนิคก่อนการทดสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยในรอบเดือนมกราคม ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม ที่ผ่านมานี้มีนักเรียน และคณะครูจากโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลจังหวัดกระบี่ ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 30 คน

Read more

หลักสูตรบริหารธุรกิจ ร่วมกับศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ จัดติวภาษาอังกฤษนักศึกษากว่า 300 คน

หลักสูตรบริหารธุรกิจ ร่วมกับศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ จัดติวภาษาอังกฤษนักศึกษากว่า 300 คน ในระหว่างวันที่ 8-26 มกราคม 2561 ศูนย์ภาษาสำนักวิทยบริการฯ สนับสนุนวิทยากรจำนวน 5 คน พร้อมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR ตามโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาของหลักสูตรบริหารธุรกิจ ระดับชั้นปีที่

Read more

Andrew Biggs Talk Show “ภาษาอังกฤษเพื่อพลังพลเมือง พลังแผ่นดิน”

ขอเชิญนักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมชมร่วมฟัง Andrew Biggs Talk Show “ภาษาอังกฤษเพื่อพลังพลเมือง พลังแผ่นดิน” จัดโดย จัดโดยรายวิชา GED1004ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้ และ GED1003 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน คณะมนุษย์ศาสตร์และ สังคมศาสตร์ พบกับความสนุกสนาน พร้อมกับสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยวิทยากรคนดังมากความสามารถของวงการ การ ศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศไทย รับชมพร้อมกัน “วันพฤหัสบดีที่ 8

Read more

ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) ในงานประชุมระดับนานาชาติ

ด้วยศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) ในงานประชุมระดับนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจถึงขั้นตอนของการนำเสนองานวิจัยด้วยวาจา พัฒนาความรู้ และทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นเพื่อการนำเสนองานวิจัยด้วยวาจาผ่านกิจกรรมที่ผู้อบรมได้ปฏิบัติจริง และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีผลงานนำเสนอ (Powerpoint for Oral Presentation) สำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 30 คนกำหนดจัดในวันที่ 3

Read more

Final Test ภาษาอังกฤษออนไลน์ “SPEEXX”

COMING SOON !!ใกล้แล้วนะคะกับการเข้าทำ Final Test ภาษาอังกฤษออนไลน์ สำหรับนักศึกษารหัส 57 ทุกคน ให้น้อง ๆ เข้าไปทบทวนแบบฝึกหัดทั้ง 2 หลักสูตรที่ได้เรียนไปแล้ว เพื่อเตรียมสอบนะคะ สู้ๆนะคะ เพื่อประโยชน์ของตัวน้องเองค่ะ ติดต่อศูนย์ภาษา : พี่กิ๊ฟท์

Read more

สายสนับสนุน Active! ฝึกภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการ นำโดย นางสาวกิ่งกาญจน์ สุพรศิริสิน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายศูนย์ภาษา จัดดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน หลักสูตร 15 ชั่วโมง ในระหว่างวันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2560    

Read more

บริการวิชาการด้านภาษาให้กับผู้นำชุมชนท่องเที่ยว

  ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ลงพื้นที่จัดโครงการ”บริการวิชาการด้านภาษาให้กับผู้นำชุมชนท่องเที่ยว” เพื่อจัดอบรมให้กับกลุ่มคนขับเรือนำเที่ยวและผู้ให้บริการโฮมสเตย์ ร้านอาหาร และประชาชนทั่วไป จำนวน ๒ กลุ่ม รวม ๓๕ คน ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ และ วันที่ ๑-๒

Read more

ศูนย์ภาษาสำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการ “เปิดโลกภาษานักศึกษาใหม่ มรส.”

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กำหนดจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นจำนวนนักศึกษา 4,400 คน ทุกคณะทุกสาขา แบ่งเป็นวันละ 12 กลุ่ม ตั้งแต่วันที่ 19 –

Read more