สอบคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเตรียมสอบ IELTS

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษเพื่อคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ IELTS โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน Common European Framwork of Reference (CEFR)  เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 สถาบันภาษา จัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ IELTS โดยใช้ข้อสอบมาตรฐาน Oxford

Read more

สถาบันภาษา มรส. ยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนา ICT Update หัวข้อ Data Science and iSchool

วันที่ 18 มกราคม 2560 ทางโครงการจัดตั้งสถาบันภาษา ได้มีโอกาสต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ แขกผู้มีเกียรติและนักศึกษาเข้าร่วมฟังสัมมนาในหัวข้อ Data Science and iSchool จัดโดยหอสมุดกลาง ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา  เนื้อหาโดยสรุป ดังนี้  Data Science

Read more

สถาบันภาษา มรส. กระตุ้น อาจารย์ทุกคนสอบภาษาอังกฤษก่อนพัฒนาต่อ

          โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มรส. จัดโครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสายวิชาการ จำนวน 440 คน โดยใช้ชุดข้อสอบมาตรฐาน (Oxford Placement Test) ตามเกณฑ์ CEFR ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

Read more

โครงการ อบรมภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซียเบื้องต้น

สถาบันภาษา จัดโครงการ “อบรมภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซียเบื่องต้น” หลักสูตร 24 ชั่วโมง โดยเริ่มอบรมวันที่ 20-21, 27-28 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง Video Conference ชั้น 2

Read more

สถาบันภาษาจัดอบรมภาษาอังกฤษพื้นฐาน ให้กับนักศึกษา ชัั้นปีที่ 1 สาขาวิชาธุรกิจการบิน

สถาบันภาษาจัดอบรมภาษาอังกฤษพื้นฐาน ให้กับนักศึกษา ชัั้นปีที่ 1 สาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติและการท่องเที่ยว จำนวน 3 กลุ่มเรียน ระหว่างวันที่ 22-29 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารวิทยาลัยรานานาชาติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ Self Access Learning Centre ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร

อบรมเชิงปฏิบัติการ Self Access Learning Centre ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร โครงการนี้เป็นเป็นการรวมตัวของศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ พบปะพูดคุย เพื่อสร้างเครือข่ายศุนย์การเรียนรู้เพื่อการให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ เพื่อการดำเนินการศูนย์การเรียนรู้ของแต่ละสถาบันการศึกษาทั้งในระดับโรงเรียน และอุดมศึกษา โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการดำเนินการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง Dr. Jo Mynard,

Read more

บรรยากาศการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษา สาขาการเงินการธนาคาร

บรรยากาศการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษา สาขาการเงินการธนาคาร ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 4-8 กรกฎาคม 2559

Read more