Andrew Biggs Talk Show “ภาษาอังกฤษเพื่อพลังพลเมือง พลังแผ่นดิน”

ขอเชิญนักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมชมร่วมฟัง Andrew Biggs Talk Show “ภาษาอังกฤษเพื่อพลังพลเมือง พลังแผ่นดิน” จัดโดย จัดโดยรายวิชา GED1004ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้ และ GED1003 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน คณะมนุษย์ศาสตร์และ สังคมศาสตร์ พบกับความสนุกสนาน พร้อมกับสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยวิทยากรคนดังมากความสามารถของวงการ การ ศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศไทย รับชมพร้อมกัน “วันพฤหัสบดีที่ 8

Read more

ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) ในงานประชุมระดับนานาชาติ

ด้วยศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) ในงานประชุมระดับนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจถึงขั้นตอนของการนำเสนองานวิจัยด้วยวาจา พัฒนาความรู้ และทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นเพื่อการนำเสนองานวิจัยด้วยวาจาผ่านกิจกรรมที่ผู้อบรมได้ปฏิบัติจริง และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีผลงานนำเสนอ (Powerpoint for Oral Presentation) สำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 30 คนกำหนดจัดในวันที่ 3

Read more

Final Test ภาษาอังกฤษออนไลน์ “SPEEXX”

COMING SOON !!ใกล้แล้วนะคะกับการเข้าทำ Final Test ภาษาอังกฤษออนไลน์ สำหรับนักศึกษารหัส 57 ทุกคน ให้น้อง ๆ เข้าไปทบทวนแบบฝึกหัดทั้ง 2 หลักสูตรที่ได้เรียนไปแล้ว เพื่อเตรียมสอบนะคะ สู้ๆนะคะ เพื่อประโยชน์ของตัวน้องเองค่ะ ติดต่อศูนย์ภาษา : พี่กิ๊ฟท์

Read more

สายสนับสนุน Active! ฝึกภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการ นำโดย นางสาวกิ่งกาญจน์ สุพรศิริสิน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายศูนย์ภาษา จัดดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน หลักสูตร 15 ชั่วโมง ในระหว่างวันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2560    

Read more

บริการวิชาการด้านภาษาให้กับผู้นำชุมชนท่องเที่ยว

  ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ลงพื้นที่จัดโครงการ”บริการวิชาการด้านภาษาให้กับผู้นำชุมชนท่องเที่ยว” เพื่อจัดอบรมให้กับกลุ่มคนขับเรือนำเที่ยวและผู้ให้บริการโฮมสเตย์ ร้านอาหาร และประชาชนทั่วไป จำนวน ๒ กลุ่ม รวม ๓๕ คน ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ และ วันที่ ๑-๒

Read more

ศูนย์ภาษาสำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการ “เปิดโลกภาษานักศึกษาใหม่ มรส.”

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กำหนดจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นจำนวนนักศึกษา 4,400 คน ทุกคณะทุกสาขา แบ่งเป็นวันละ 12 กลุ่ม ตั้งแต่วันที่ 19 –

Read more

ศูนย์ภาษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกข้อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษแบบมาตรฐาน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกข้อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษแบบมาตรฐาน นำโดยวิทยากร รศ.ดร. สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน ประธานโครงการจัดสอบ TU – GET  ในการนี้ สมาคมศิษย์เก่าสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เป็นผู้กำหนดจัดตั้งโครงการข้างต้น ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ทางศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ

Read more

ประมวลภาพกิจกรรมเปิดบ้านศูนย์ภาษา2017

ศูนย์ภาษา สำหนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ถือเป็นองค์กรด้านการสนับสนุนการศึกษาอีกองค์กรหนึ่งที่มีความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาให้กับนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป ในการจัดโครงการอบรม สัมมนาด้านภาษา การให้บริการสื่อการเรียนการสอนด้านภาษาให้กับนักศึกษา บุคลากรภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงการบริการทางวิชาการให้กับชุมชนท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ศูนย์ภาษา ให้เป็นที่รู้จัก และเป็นการจัดนิทรรศการแนะนำโครงการ กิจกรรมของหน่วยงานทั้งที่ผ่านมา และวางแผนจะดำเนินโครงการในอนาคต ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ จึงได้กำหนดจัดโครงการ

Read more

เริ่มแล้ว!! Movie Night กับสถาบันภาษา

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดำเนินโครงการ Movie Night จัดฉายภาพยนต์พากย์ภาษาอังกฤษทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป เริ่มขึ้นแล้ว กับMovie Night ณ สถาบันภาษา มรส. ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. 2560

Read more

สอบคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเตรียมสอบ IELTS

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษเพื่อคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ IELTS โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน Common European Framwork of Reference (CEFR)  เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 สถาบันภาษา จัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ IELTS โดยใช้ข้อสอบมาตรฐาน Oxford

Read more