ข้อมูลหน่วยงาน

 1. ด้านบริการวิชาการ
  • จัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาภาษาอังกฤษ
  • จัดอบรมภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
  • จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  • สร้างและพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ
  • บริการและส่งเสริมการใช้บทเรียนและแบบทดสอบออนไลน์
  • บริการแปลและรับรองเอกสาร
  • จัดสัมมนาด้านภาษา
 2. ด้านส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษา  
  • สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ
  • สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากร และนักศึกษากับสถาบันต่างประเทศ
  • ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพในการแข่งขันด้านภาษา
  • จัดทดสอบวัดระดับด้านภาษา
  • ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยด้านภาษา
 3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
  • บริการวิชาการด้านภาษา ตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
  • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านภาษาของชุมชนและท้องถิ่น
  • บริการฐานข้อมูลการให้บริการวิชาการด้านภาษาแก่ชุมชนและท้องถิ่น
  • เผยแพร่ความรู้ด้านภาษาผ่านสื่อออนไลน์แก่ชุมชนและท้องถิ่น
 4. ด้านบริหารและจัดการรายได้     
  • วางแผนด้านการจัดการรายได้
  • ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดรายได้
  • บริหารจัดการรายได้ให้เกิดประสิทธิภาพ