ประวัติความเป็นมา

ปีพุทธศักราช 2541 สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดตั้งศูนย์ภาษาขึ้นเพื่อสนับสนุนนโยบายของสถาบันในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านภาษาอังกฤษ มีฐานะเทียบเท่าคณะ

ปีพุทธศักราช 2548 ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารภายในมหาวิทยาลัย ศูนย์ภาษาจึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชบัญญติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 เป็นศูนย์ภาษา จนถึงปัจจุบัน และให้การสนับสนุนด้านภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในทุกๆด้าน