Pasinee Kaewwichian
Pasinee Kaewwichian
นักวิชาการศึกษา
ฝ่าย :

วุฒิการศึกษา

  • ศศ.บ.(อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  • รป.ม.(การบริหารจัดการภาครัฐ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (Nida)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. งานอบรมภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่นๆ ให้กับบุคลากร สายวิชาการ มหาวิทยาลัย
  2. งานให้บริการ แนะนำการฝึกภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Speexx
  3. งานให้บริการคำแนะนำต่างๆ ห้อง Self access leaning center
  4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

อีเมล์ pazyk3458@gmail.com

โทรศัพท์ภายใน 3011