Pimchanok Meedech
Pimchanok Meedech
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฝ่าย :

วุฒิการศึกษา ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

อีเมล์ pimchanok.mee@sru.ac.th

โทรศัพท์ภายใน 3000