Saranya Waharak
Saranya Waharak
นักวิชาการศึกษา
ฝ่าย :

วุฒิการศึกษา ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ)

สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ งานโครงการ/ กิจกรรมฝึกอบรมนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร งานประชาสัมพันธ์

อีเมล์ saranya.wah@gmail.com

โทรศัพท์ภายใน 3000 / 077-913-337