นางสาวศรัญญา วาหะรักษ์
นางสาวศรัญญา วาหะรักษ์
นักวิชาการศึกษา
ฝ่าย :

15644597_1385445314822297_398587246_nวุฒิการศึกษา ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ)

สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ งานโครงการ/ กิจกรรมฝึกอบรมนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร งานประชาสัมพันธ์

อีเมล์ saranya.wah@gmail.com

โทรศัพท์ภายใน 3000 / 077-913-337