โครงการ นศ.ปี 2 (รหัส 60)

โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษด้านการอ่าน

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 60)

กำหนดการโครงการ สำหรับ นศ. รหัส 60

Facebook หลักของโครงการ สำหรับ นศ. รหัส 60

เว็บไซต์หลักของโครงการ สำหรับ นศ. รหัส 60 (สำหรับอ่านและทำแบบทดสอบ 10 สัปดาห์)

แบบทดสอบก่อนการเข้าร่วมโครงการ สำหรับ นศ. รหัส 60 (ทำได้ระหว่างวันที่ 16-18 ม.ค. 2562)

Link สำหรับอ่านและทำแบบทดสอบรายสัปดาห์

Week 1: อ่านและทำแบบทดสอบ (ระหว่างวันที่ 16 – 20 มกราคม 2562)

Week 2: อ่านและทำแบบทดสอบ (ระหว่างวันที่ 21 – 27 มกราคม 2562)

 

 

—–โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษด้านการอ่าน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 59)——

                                                                               

ประกาศมหาวิทยาลัย 

เรื่องเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษด้านการอ่าน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2

กำหนดการ และขั้นตอนการทำกิจกรรมพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษด้านการอ่าน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2

แบบทดสอบวัดระดับทักษะการอ่านภาษาอังกฤษก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม (ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2560)


Week 1: Brown 2a

Direction: Choose 2 stories each week. Read Story Book and do the SRA record. Study more English skills from Skills Development. 

คำชี้แจง : นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทุกคน เลือกอ่านชุดฝึกทักษะการอ่านจำนวน 2 เรื่องในแต่ละสัปดาห์ และทำแบบฝึกหัดจากการอ่านเพื่อบันทึกเป็นข้อมูลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง

Story 1 : One of the first 

Story 2 : Helen Keller

Story 3 : They go to school by radio

Story 4 : Limerick

Story 5 : The first ice-cream cone

* Weekly Skills Development (นักศึกษา ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ)


Week 2: Lime 2a

Direction: Choose 2 stories each week. Read Story Book and do the SRA record. Study more English skills from Skills Development. 

คำชี้แจง : นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทุกคน เลือกอ่านชุดฝึกทักษะการอ่านจำนวน 2 เรื่องในแต่ละสัปดาห์ และทำแบบฝึกหัดจากการอ่านเพื่อบันทึกเป็นข้อมูลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง

Story 1 : The Bird Builds Houses!

Story 2 : How Moses Was Saved

Story 3 : The Ugly Duckling

Story 4 : The Search For A Happy Person

Story 5 : Archimedes and the King’s Crown

* Weekly Skills Development (นักศึกษา ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ)


Week 3: Aqua 2a

Direction: Choose 2 stories each week. Read Story Book and do the SRA record. Study more English skills from Skills Development. 

คำชี้แจง : นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทุกคน เลือกอ่านชุดฝึกทักษะการอ่านจำนวน 2 เรื่องในแต่ละสัปดาห์ และทำแบบฝึกหัดจากการอ่านเพื่อบันทึกเป็นข้อมูลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง

Story 1 : The Gipsy Moth

Story 2 : The Wizard of Oz

Story 3 : Mary Cassatt, Artist

Story 4 : Why Do We Sleep?

Story 5 : Raindrops Are Bombs

* Weekly Skills Development (นักศึกษา ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ)


Week 4: Blue 2a

Direction: Choose 2 stories each week. Read Story Book and do the SRA record. Study more English skills from Skills Development. 

คำชี้แจง : นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทุกคน เลือกอ่านชุดฝึกทักษะการอ่านจำนวน 2 เรื่องในแต่ละสัปดาห์ และทำแบบฝึกหัดจากการอ่านเพื่อบันทึกเป็นข้อมูลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง

Story 1 : The Birth of Micky Mouse

Story 2 : The Floating Market

Story 3 : The World’s Best-Known Story

Story 4 : The Largest Animals in The World

Story 5 : The Story of Pandora’s Box

* Weekly Skills Development (นักศึกษา ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ)


Week 5: Purple 2a

Direction: Choose 2 stories each week. Read Story Book and do the SRA record. Study more English skills from Skills Development. 

คำชี้แจง : นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทุกคน เลือกอ่านชุดฝึกทักษะการอ่านจำนวน 2 เรื่องในแต่ละสัปดาห์ และทำแบบฝึกหัดจากการอ่านเพื่อบันทึกเป็นข้อมูลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง

Story 1 : How is Your Heart

Story 2 : The Girl Who Hated Long Division

Story 3 : The Thousand and One Night

Story 4 : Frnkenstein

Story 5 : Friday Night Is Papa Night

* Weekly Skills Development (นักศึกษา ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ)


Week 6:  Violet 2a

Direction: Choose 2 stories each week. Read Story Book and do the SRA record. Study more English skills from Skills Development. 

คำชี้แจง : นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทุกคน เลือกอ่านชุดฝึกทักษะการอ่านจำนวน 2 เรื่องในแต่ละสัปดาห์ และทำแบบฝึกหัดจากการอ่านเพื่อบันทึกเป็นข้อมูลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง

Story 1 : China Town Sunday

Story 2 : When the Whale Came to My Town

Story 3 : Sounds of Moonlight

* Weekly Skills Development (นักศึกษา ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ)


Week 7:  Rose 2a

Direction: Choose 2 stories each week. Read Story Book and do the SRA record. Study more English skills from Skills Development. 

คำชี้แจง : นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทุกคน เลือกอ่านชุดฝึกทักษะการอ่านจำนวน 2 เรื่องในแต่ละสัปดาห์ และทำแบบฝึกหัดจากการอ่านเพื่อบันทึกเป็นข้อมูลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง

Story 1 : The Great Minu

Story 2 : Success or Failure – Maybe it’s All in the Mind

Story 3 : The Greatest Tightrope Walker in the World

* Weekly Skills Development (นักศึกษา ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ)


Week 8:  Red 2a

Direction: Choose 2 stories each week. Read Story Book and do the SRA record. Study more English skills from Skills Development. 

คำชี้แจง : นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทุกคน เลือกอ่านชุดฝึกทักษะการอ่านจำนวน 2 เรื่องในแต่ละสัปดาห์ และทำแบบฝึกหัดจากการอ่านเพื่อบันทึกเป็นข้อมูลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง

Story 1 : To Be Somebody

Story 2 : Air, the Invisible Ocean

Story 3 : All About Glasses

* Weekly Skills Development (นักศึกษา ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ)


Week 9:  Orange 2a

Direction: Choose 2 stories each week. Read Story Book and do the SRA record. Study more English skills from Skills Development. 

คำชี้แจง : นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทุกคน เลือกอ่านชุดฝึกทักษะการอ่านจำนวน 2 เรื่องในแต่ละสัปดาห์ และทำแบบฝึกหัดจากการอ่านเพื่อบันทึกเป็นข้อมูลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง

Story 1 : Early Dogs of North America

Story 2 : The Thirteen Chimes

Story 3 : A Simple Case

* Weekly Skills Development (นักศึกษา ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ)


Week 10:  Gold 2a

Direction: Choose 2 stories each week. Read Story Book and do the SRA record. Study more English skills from Skills Development. 

คำชี้แจง : นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทุกคน เลือกอ่านชุดฝึกทักษะการอ่านจำนวน 2 เรื่องในแต่ละสัปดาห์ และทำแบบฝึกหัดจากการอ่านเพื่อบันทึกเป็นข้อมูลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง

Story 1 : The Giants of Easter Island

Story 2 : The Voyage of Lilliput

Story 3 : High Adventure

* Weekly Skills Development (นักศึกษา ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ)


แบบทดสอบวัดระดับทักษะการอ่านภาษาอังกฤษหลังการเข้าร่วมกิจกรรม