ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมแคมเปญ Win Speexx Travel Awards 2018

  โดยให้สิทธิ์นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 2 คน ออกฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษ 

ณ ประเทศสิงคโปร์ เป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

กติกาสำหรับแคมเปญนี้ :

– นักศึกษาปี 3 ปีการศึกษา 2561 ทุกคนมีสิทธิ์เข้าร่วมแคมเปญนี้

– นักศึกษาจะต้องทำแบบฝึกหัดและเก็บชั่วโมงให้ครบตามเกณฑ์ที่ศูนย์ภาษากำหนด และมีผลการพัฒนาภาษาอังกฤษในระดับสูงสุด 10 อันดับแรกเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ และคัดเลือกให้เหลือนักศึกษาเพียง 2 คนเข้าร่วมแคมเปญนี้ โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้

 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม
10 มีนาคม 2562 เสร็จสิ้นกิจกรรมการเข้าใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษออนไลน์ (Speexx)
เมษายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
  สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
พฤษภาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
  จัดเตรียมเอกสารสำหรับการเดินทาง
มิถุนายน 2562 ออกเดินทาง ณ ประเทศสิงคโปร์