English Camp แคมป์ภาษาพาเพลิน โดยศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ Daniel การศึกษา ประเทศฮ่องกง และคริสตจักรธารแห่งชีวิต สุราษฎร์ธานี

English Camp แคมป์ภาษาพาเพลิน

ด้วยศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ Daniel การศึกษา ประเทศฮ่องกง  และคริสตจักรธารแห่งชีวิต สุราษฎร์ธานี ได้จัด English Camp ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 (ศูนย์ภาษา) อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 120 คน  จากคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลากหลายสาขาวิชา อาทิ สาขาภาษาอังกฤษ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ภาษาไทย คอมพิวเตอร์ และการจัดการวัฒนธรรม

กิจกรรมในครั้งนี้ จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และตั้งเป้าหมายที่จะจัดต่อเนื่องทุกปี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วม ฝึกสนทนา แสดงบทบาทสมมุติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแชร์ประสบการณ์ทางด้านภาษาร่วมกันกับทีมงานชาวฮ่องกง ทั้งนี้ มีอาจารย์กิ่งกาญจน์ สุพรศิริสิน  รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์สมสิรี มนัส อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์                                                        และอาจารย์สิทธิชัย ชีวะโรรส  หัวหน้าสาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คอยเป็นพี่เลี้ยงในการจัดกิจกรรมและสนับสนุนให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมดังกล่าว  ซึ่งนับเป็นกิจกรรมที่ดี ที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสาษฎร์ธานี ได้เปิดโลกทัศน์ที่กว้างไกล รวมถึงได้สร้าง Connection กับชาวต่างชาติ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร