ประกาศคำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (รหัส59)