ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบ CEFR วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

  • แต่งกายนักศึกษาหรือชุดที่ทางมหาวิทยาลัย/คณะออกให้
  • เตรียมหูฟังส่วนตัว แบบสาย หัวเสียบแบบ Jcak 3.5mm เพื่อมาใช้กับคอมพิวเตอร์
  • มาก่อนเวลาสอบ 10 นาที เพื่อลงชื่อและเข้าระบบสอบ
  • มาหลังจากจากเวลาสอบ 15 นาทีไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
  • เตรียมชืี่อคณะ/สาขาวิชาที่ตนศึกษาเป็นภาษาอังกฤษมา เพื่อใช้ในการกรอกข้อมูล

กดดาวน์โหลดรายชื่อ