ฝ่ายงาน

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

 • บริการวิชาการด้านภาษา ตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
 • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านภาษาของชุมชนและท้องถิ่น
 • บริการฐานข้อมูลการให้บริการวิชาการด้านภาษาแก่ชุมชนและท้องถิ่น
 • เผยแพร่ความรู้ด้านภาษาผ่านสื่อออนไลน์แก่ชุมชนและท้องถิ่น

ด้านบริหารและจัดการรายได้

 • วางแผนด้านการจัดการรายได้
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดรายได้
 • บริหารจัดการรายได้ให้เกิดประสิทธิภาพ

ด้านบริการวิชาการ

 • จัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาภาษาอังกฤษ
 • จัดอบรมภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • สร้างและพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ
 • บริการและส่งเสริมการใช้บทเรียนและแบบทดสอบออนไลน์
 • บริการแปลและรับรองเอกสาร
 • จัดสัมมนาด้านภาษา

ด้านส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษา

 • สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ
 • สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากร และนักศึกษากับสถาบันต่างประเทศ
 • ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพในการแข่งขันด้านภาษา
 • จัดทดสอบวัดระดับด้านภาษา
 • ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยด้านภาษา