โครงการ น.ศ.ปี 1 (รหัส 61)

โครงการพัฒนาภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าเรียนระดับปริญญาตรี

แบบทดสอบหลังเรียน อบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปี 1 รุ่นที่ 5

ประกาศรายชื่ออบรมภาษาอังกฤษปี 1 รุ่นที่ 5 คณะวิทยาการจัดการ 18 – 19 ส.ค. 2561

  • นักศึกษาจะต้องเตรียมดินสอ 2B และยางลบมาในวันอบรม

(ด่วน) ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 อบรมภาษาอังกฤษรุ่นที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ 

(ด่วน) ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 อบรมภาษาอังกฤษรุ่นที่ 3 สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(ด่วน) ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 อบรมภาษาอังกฤษรุ่นที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ยกเว้นสาขารัฐปศาสนศาสตร์ รุ่น 3) วันที่ 7 – 8 ก.ค. 2561 รายงานตัว 7 ก.ค. 2561 เวลา 08.30 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (บัณฑิตวิทยาลัย) ห้อง GA101 และ GA104(Download)

(ด่วน) ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 อบรมภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 1 วันที่ 30 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2561 รายงานตัว 30 มิ.ย. 2561 เวลา 08.30 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (บัณฑิตวิทยาลัย) ห้อง GA101 และ GA104(Download)

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนทำแบบทดสอบระหว่างวันที่ 24 – 29 มิถุนายน 2561

**คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่แบบทดสอบก่อนเรียน**

กำหนดการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (Download)

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมฐานภาษาต่างประเทศ (ฐาน ๒) สำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วิธีทำแบบทดสอบ

  • นักศึกษาทุกคนจำเป็นต้องมีบัญชีผู้ใช้ Gmail.com ก่อนทำข้อสอบ ห้ามใช้เมล์ของบุคคลอื่นในการทำข้อสอบ เนื่องจากจะทำให้ผลสอบ Error และไม่มีคะแนนได้ หากไม่มีบัญชีผู้ใช้ให้ คลิกเพื่อสร้างบัญชี Gmail และกรุณาจดรหัสและชื่อเมล์ของตนเองไว้เพื่อใช้งานในครั้งต่อๆไป
  • ขอให้นักศึกษาตั้งใจทำข้อสอบให้ดีที่สุด และเนื่องจากเป็นระบบออนไลน์ นักศึกษาสามารถทำได้เพียงแค่ 1 ครั้ง