สอบคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเตรียมสอบ IELTS

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษเพื่อคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ IELTS โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน Common European Framwork of Reference (CEFR) 

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 สถาบันภาษา จัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ IELTS โดยใช้ข้อสอบมาตรฐาน Oxford Online Placement Test ที่วัดความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ Common European Framwork of Reference (CEFR) โดยมีบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้ความสนใจเข้ารับการทดสอบกว่า 40 คนจากทุกคณะ และหลายหน่วยงาน

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ IELTS จัดขึ้นโดยมีวัติประสงค์เพื่อ

1.เพื่อเพิ่มศักยภาพทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนมากยิ่งขึ้น

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเตรียมสอบภาษาอังกฤษ IELTS สามารถเข้าสอบและนำผลคะแนนสอบ IELTS ที่ได้รับรายงานเป็นความก้าวหน้าของบุคลากรให้กับมหาวิทยาลัย และนำไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป

3.เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงในการสนับสนุนให้มีโอกาสเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาในเวทีนานาชาติต่อไป

โดยได้วิทยากรชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์ในการเป็นผู้ควบคุมการสอบ IELTS อาจารย์ Christopher John Hawes เป็นวิทยากรประจำโครงการจำนวน 30 ชั่วโมง