บริการวิชาการด้านภาษาให้กับผู้นำชุมชนท่องเที่ยว

 

ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ลงพื้นที่จัดโครงการ”บริการวิชาการด้านภาษาให้กับผู้นำชุมชนท่องเที่ยว” เพื่อจัดอบรมให้กับกลุ่มคนขับเรือนำเที่ยวและผู้ให้บริการโฮมสเตย์ ร้านอาหาร และประชาชนทั่วไป จำนวน ๒ กลุ่ม รวม ๓๕ คน ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ และ วันที่ ๑-๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว หาดนางกำ อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเสริมความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้กับชาวบ้านในชุมชนแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงผู้ให้บริการนักท่องเที่ยว ให้ใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นในการติดต่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ การเป็นเจ้าบ้านที่ดี การให้บริการ ต้อนรับ และช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้

การอบรมเน้นฝึกให้ผู้เข้าอบรมสนทนาโต้ตอบ ฝึกความกล้าแสดงออก ฝึกฟังสำนวนจากเจ้าของภาษา เน้นเรียนแบบสนุกสนาน เป็นกันเอง โดยวิทยากรมืออาชีพ อาจารย์จินตนันท์ เฉียบแหลม และ Mr. Benjamin Rhoads ทั้งนี้ กิจกรรม ดังกล่าวจะจัดอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น

ภาพบรรยากาศ ณ ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวชุมชน