ประกาศตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบ TOEIC รอบวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560

 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 ห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ

เวลา 13.00-16.00น.กรุณามารายงานตัวก่อนเวลา 1 ชั่วโมง

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรนักศึกษา(ห้ามหมดอายุ) พร้อมหลักฐานการชำระเงินมาให้ครบถ้วน

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ภาษาไทย ชื่อ-สกุล  ภาษาอังกฤษ ประเภท
1 นางสาวธันย์ชนก หวอตะเห Miss Thanchanok  Wotahae นักศึกษา
2 นางสาวกนกทิพย์ นวลชาวนา Miss Kanokthip  Nuanchwna นักศึกษา
3 นางสาวชนาพร  ฤทธิ์ช่วยรอด Miss Chanaporn  Ritchuayrod นักศึกษา
4 นายสมทรัพย์ ลัคนาวงศ์ Mr. Somsab  Lakanawong นักศึกษา
5 นางสาวรัตจนันท์  ศรีสุกบุรี Miss Ratjanan  Srisukburee นักศึกษา
6 นางสาวจงดี พุมมณี Miss Jongdee Pummanee นักศึกษา
7 นางสาวนริศรา แสนสุข Miss Naritsara Saensuk นักศึกษา
8  นางสาวดุสิตา พุทธศรี Miss Dusita Puttasri นักศึกษา
9 นางสาวสุภาวดี ปรีชาชน Miss Supawadee Prechachon นักศึกษา
10 นางสาวจรวยพร โสภณ Miss Jaruayporn Sopon นักศึกษา
11 นางสาวเมทินี รัตนบุรี Miss Metinee Rattanaburee นักศึกษา
12 นางสาวภัทราพร กุลธรชลานันต์ Miss Pattaporn Kulthornchalanan นักศึกษา
13 นางสาวกัลยาณี ศิวายพราหมณ์ Miss Kunlayani Siwayaphram นักศึกษา
14 นางสาวกนกพร พรหมเพชร นักศึกษา
15 นางสาววิไลพร รอดแก้ว นักศึกษา
16 นางสาวพัชราภรณ์  หนูทอง นักศึกษา
17 นางสาวกัญญาณี  คงแก้ว Miss Kanyanee Khongkaeo นักศึกษา
18 นางสาวภูษณิศา  เพชรศรี Miss Phusanisa  Petchsri นักศึกษา
19 นางสาวมนัสชนก  เทพเจริญ Miss Manuschanok  Thapjarean นักศึกษา
20 นางสาวศิริรัตน์  นวลจันทร์ Miss Sirirat  Nuanchan นักศึกษา
21 นางสาวกัลยาณี วีระนันท์ Miss Kanlayanee  Weeranan นักศึกษา
22 นางสาวเมธกานต์  ใจดี Miss Maythakan   Jaidee นักศึกษา
23 นายภาณุวัฒน์  สะลิหมีน Mr. Phanuwat  Salimeen นักศึกษา
24 นางสาวชญานิศ  แซ่ซิ้ม Miss. Chayanit Saesun นักศึกษา
25 นางสาวกสรัญพร อนาถ Miss Kasaranphon  Anat นักศึกษา
26 นางสาวปภาวี  ณ ถลาง Miss Paphawee Na Thalang นักศึกษา
27 นางสาวณิชกานต์  สงคง Miss Nitchakan  Songkong นักศึกษา
28 นางสาวอรสา  แดงงาม Miss Orasa  Deangngam นักศึกษา
29 นางสาวปานวาด  วิจิตรบรรจง Miss Panward   Vichitbanjong นักศึกษา
30 นางสาวพัชราภรณ์  ขำแก้ว นักศึกษา
31 นางสาวธันย์ชนก  รักพริ้ม นักศึกษา
32 นางสาววิภารัตน์  จันทร์ทองอ่อน นักศึกษา
33 นางสาววาธินี  พันธุ์อธิคม นักศึกษา
34 นางสาวสิริรัตน์ คงแข็ง นักศึกษา
35 นางสาวกัญญณัชช์  เลียดรักษ์ Miss Kanyanat Liadrak บุคคลทั่วไป
36 นางสาวพิมพ์ชนก แก้วอุดม Miss Pimchanok  Kaewudom บุคคลทั่วไป
37 นางสาวกมลวรรณ  จันทบูรณ์ บุคคลทั่วไป
38 นางสาวเกณิกา  แซ่เจ๊ว บุคคลทั่วไป
39 นางสาวณิชารีย์  ปรีชา Miss Nicharee Preecha บุคคลทั่วไป
40 นายเชษฐ์ พันทวี Mr. Chet  Pantawee บุคคลทั่วไป
41 นางสาวชลฤทัย ฤกษ์มุณี Miss Cholruthai  Rurgmunee บุคคลทั่วไป
42 นางสาวธัญลักษณ์  สุวรรณรัตน์ Miss Thunyaluck  Suwannarat บุคคลทั่วไป
43 นางสาวกชนันท์  สุยฉ่อง Miss Kochanun  Suichong บุคคลทั่วไป
44 นายวัชรินทร์ รัศมี Miss Watcharin Rassamee บุคคลทั่วไป
45 นางสาววิจิตรา กาวิละ Miss Wichittra  Kawila บุคคลทั่วไป
46 นางสาวดารา  มณีรัตนโชติ Miss Dara   Manirattanachot บุคคลทั่วไป
47 นางสาวสายฝน  แก้วสม Miss Saifon   Kaewsom บุคคลทั่วไป
48 นางสาวศุภรา เจนพิชัย Miss Suppara  Janpichai บุคคลทั่วไป
49 นางณัฐกฤตา สายธนู Miss Natthakritta Saithanu บุคคลทั่วไป
50 นางสาวปริตตา  แก้วใจดี Miss Paritta  Paewjaidee บุคคลทั่วไป
51 นางสาวรักตาภา  สุประดิษฐ Miss  Raktapha  Supradit บุคคลทั่วไป
52 นายสุวิมล มานะการ Mr. Suwimol  Mankarn บุคคลทั่วไป
53 Miss Phub  Dema Miss Phub  Dema บุคคลทั่วไป
54 นายธราเทพ  พรหมรักษ์ Mr. Thanathep  Promrak บุคคลทั่วไป
55 นางสาวสิวลี วสุวรรธก Miss Siwalee  Wasuwantaka บุคคลทั่วไป
56 นางสาวปาริชาติ  สุขเกษม Miss Parichat  Sukkasem บุคคลทั่วไป
57 นางสาวกวีญาณ์ สารนอก Miss Kaveeya  Sannok บุคคลทั่วไป
58 นางสาวพรอุมา  ทองทิพย์ Miss Pornuma  Thongtip บุคคลทั่วไป
59 นางสาวสุพัชฌา ขวัฐเกลี้ยง Miss Suphatcha  Khwankleang บุคคลทั่วไป
60 นายศิวภัทร์  รัตนสมบูรณ์ Mr. Siwapat Rattanasomboon บุคคลทั่วไป
61 นางสาวสิริลักษณ์  จันทร์สงค์ Miss Sirilux  Jansong บุคคลทั่วไป
62 นางสาวสุทธินันท์ สุนทรธรรมาสน์ Miss Sutthinan Sunthornthammas บุคคลทั่วไป
63 นายปฏิภาณ  ประลามุข Mr. Patiparn  Pralamuk บุคคลทั่วไป
64 นางสาวปาริชาติ  ชัยพิกุล Miss Parichart  Chaipikun บุคคลทั่วไป
65 นายพงศาศิลป์  เกษรศิลป์ Mr. Pongsasin Kesornsin บุคคลทั่วไป
66 นางสาวขวัญชนก เพ็ชรา Miss Kwanchanok  Petchara บุคคลทั่วไป
67 นายรภัสศักย์  เหตุทอง Mr. Rapassak  Hetthong บุคคลทั่วไป
68 นายเกียรติพงศ์  ศรีปาน Mr. Kaittipong Sripan บุคคลทั่วไป
69 Miss Irene  Rivera Miss Irene  Rivera บุคคลทั่วไป