ประกาศรายชื่อผู้สอบ TOEIC รอบวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30-13.30 น

 

ประกาศรายชื่อผู้สอบ TOEIC รอบวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30-13.30 น

*******ตรวจสอบรายชื่อด้านล่าง********

– ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล ให้ถูกต้อง หากมีชื่อสะกดผิดให้รีบโทรแจ้งศูนย์ภาษา
– บุคคลทั่วไปรายงานตัวก่อนเวลาสอบ 1 ช.ม. นักศึกษา 30 นาที พร้อมบัตรประจำตัวนักศึกษา / บัตรประชาชน
– แต่งกายสุภาพ สำหรับนักศึกษาให้แต่งกายนักศึกษา
– ทางเรามีอุปกรณ์เครื่องเขียนเตรียมไว้ให้ ห้ามนำอุปกรณ์อิเล็คโทรนิคส์ใดๆ หรืออุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าห้องสอบ

**********************สำคัญ***********************
หากท่านใดมีอุปกรณ์ทางการแพทย์เช่นโลหะดามกระดูก
         อุปกรณ์ช่วยฟัง เครื่องกระตุ้นหัวใจ เป็นต้น
“ซึ่งอาจจะทำให้เครื่องตรวจวัตถุส่งเสียงร้อง”

     ต้องนำเอกสารยืนยันทางการแพทย์มาแสดงด้วย

สถานที่สอบ ศูนย์ภาษา
ห้องประชุม 1 ชั้น 4
อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
077 913337, 0818917774

—————————————————————————————————————————————–

 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ภาษาไทย ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ ประเภท
1 นายอนุพงศ์ รองแก้ว Anupong rongkaew นักศีกษา
2 นางสาวนนทิยา กังสะวิบูลธ์ Nantiya Kangsawiboon นักศีกษา
3 นางสาวภัทรวดี สังข์ดวงยาง Pattarawadee  Ssngduangyang นักศีกษา
4 นางสาวนลินี บัวอ่อน Nalinee Buaoon นักศีกษา
5 นางสาวธนนันท์ นุ่นจำนงค์ Tananun Nunjamnong นักศีกษา
6 นางสาวภูษณิศา เพรชศรี Phusanisa Petchsri นักศีกษา
7 นาวสาวมนัสชนก เทพเจริญ Manatchanok Pepcharoen นักศีกษา
8 นางสาวกัญญาณี คงแก้ว Kanyanee Khongkaeo นักศีกษา
9 นายภานุ สุภัทรนิยพงศ์ Panu Supattaraniyapong นักศีกษา
10 นายนพรัตน์ ฤทธิรงค์ Nopparat Rittirong นักศีกษา
11 นางสาวพิชญ์สินี พุฒนวน Pitsinee Putnuan นักศีกษา
12 นางสาวชลธิชา บุตรหมีน Cholthicha Butmeen นักศีกษา
13 นางสาวพรสุดา ไทรแก้ว Pornsuda Thaikaew นักศีกษา
14 นางสาวอรอุมา คงพยัคฆ์ Onuma Kongpayak นักศีกษา
15 นางสาววรรณิดา โปยิ้ม Wannida Poyim นักศีกษา
16 นายสิทธิวัฒน์ เมืองมี Sitthiwat Muangmee นักศีกษา
17 นางสาวรักษิตา รักโง่ Raksita Rakoh นักศีกษา
18 นางสาวจิตรตรี หลีนุ่ม Chittree Leenum นักศีกษา
19 นางสาวภัสวรรณ บุญจร Passawan Boonjahn นักศีกษา
20 นางสาวเกศกมล ทองจีน Ketkamon Thongjeen นักศีกษา
21 นางสาวพัชราภรณ์ หนูทอง Patcharaporn Noothong นักศีกษา
22 นางสาวกอบกูล ยังแดง Kopkun Youngdaeng นักศีกษา
23 นางสาวสิริทรัพย์ จันทร์อำไพ Sirisup Junampai นักศีกษา
24 นางสาวกำลัยพร แม้นศร Kamlaiporn Manson นักศีกษา
25 นางสาวพรสินี วัฒนสิน Pornsinee Wattanasin นักศีกษา
26 นางสาวชมพิชาน์ คงสิบ Chompicha Kongsib นักศีกษา
27 นางสาวศุภกาญจน์ จันทร์ยืนยง Suppakarn Janyuenyong นักศีกษา
28 นายรุสฟี อาแว Rusfee Awae นักศีกษา
29 นางสาวภาสินี มีพัฒน์ Pasinee Meepat นักศีกษา
30 นางสาวปัณฑิตา นุรักษ์ Pantita Nurak นักศีกษา
31 นางสาวเฉลิมศรี ช้างน้ำ Chalermsri Changnum นักศีกษา
32 นายอนุุวัฒน์ หนูตะพง Anuwat Nutaphong นักศีกษา
33 นางสาวอัจฉราภรณ์ คุ้มชำนาญ Atcharaporn Khumchamnanl นักศีกษา
34 นางสาวศุุภรัตน์ จิตมาก Suparut Jitmak นักศีกษา
35 นางสาวปัณณิกา มะลิทิพธ์ Punnika Malithip นักศีกษา
36 นางสาวสุกัญญา จันทร์ทิพย์วารี Sukanya Jantipvaree นักศีกษา
37 นางสาวกนก นิลอนันต์ Kanog Ninanun นักศีกษา
38 นางสาวจุรีภรณ์ ธัญยุพักตร์ Jureeporn Thanyupak นักศีกษา
39 นางสาวณัฐพร บุรินทรโกษฐ Nattaporn Burintaragot นักศีกษา
40 นางสาววราภรณ์ หนูสอน Waraporn Nooson นักศีกษา
41 นางสาวรุ่งนภา แซ่เลี้ยว Rungnapa Saeleaw นักศีกษา
42 นางสาวทิพย์มณฑา พลวิชัย Tipmonta Polwichai นักศีกษา
43 นางสาวกาญจนา ลัมอุดมพร Kannjana limudomporn นักศีกษา
44 นางสาวเอรวรรณ มะกะ Aerawan Maka นักศีกษา
45 นางสาวโฉมศิริ พัฒนศักดิ์ Chomsiri Pattanasak นักศีกษา
46 นางสาวจริยา อินทองคำ Jariya Inthongkham นักศีกษา
47 นางสาวหนึ่งฤทัย เสทิน Nuangritai Setin นักศีกษา
48 นางสาวสุทาสินี แก้วสวัสด์ Sutasinee Kaewsawas นักศีกษา
49 นายปิยนันท์ รัตนบุรี Piyanan  Rattanaburi นักศีกษา
50 นางสาวภัทราพร กุลธรชลานันต์ Pattaporn  Kulthornchalanan นักศีกษา
51 นางสาววาธินี พันธุ์อธิคม Wathinee  Panathikom นักศีกษา
52 นางสาวสิริลักษณ์  จันทร์สงค์ Sirilux  Jansong นักศีกษา
53 นายวิทยา สังคะดี Wittaya Sangkadee บุคลากร
54 นายกรกต พูนประสิทธิ์ Korakot Poonprasit บุคคลทั่วไป
55 นางสาวชลพรรษ ดำจันทร์ Chonlapat Damjan บุคคลทั่วไป
56 นางสาวสุภาวดี โกละกะ Supawadee Kolaka บุคคลทั่วไป
57 นายเชษฐ์ พันทวี Chet Pantawee บุคคลทั่วไป
58 นางสาวณัฐหทัย รุ่งเรือง Nuthathai Rungraung บุคคลทั่วไป
59 นางสาวสิริลักษณ์ จันทร์สงค์ Sirilux Jansong บุคคลทั่วไป
60 นางสาวธัญลักษณ์ ชุณหพงศ์พิเชฐ Thanyalax Chunhapongpichet บุคคลทั่วไป
61 นายชินธิป สถิตเกษตรศรี Chinnathip Sathitkasetsri บุคคลทั่วไป
62 นายปัณณฑัต อินทร์นาค Pannathat Innak บุคคลทั่วไป
63 นายกฤตภาส โชคคณาพิทักษ์ Kritthapas Chockcanapitak บุคคลทั่วไป
64 นางสาวอุรชา อินทปันตี Uracha Intapantee บุคคลทั่วไป
65 นางสาวจิรัชญา แป๊ะป๋อง Jiratchaya Paepong บุคคลทั่วไป
66 นางสาวอรกานต์ ศรีแผ้ว Orakan Sripaew บุคคลทั่วไป
67 นางสาวปลันดา ฤดูดี Palanda Rududee บุคคลทั่วไป
68 นายเกียรติพงศ์  ศรีปาน Kaittipong Sripan บุคคลทั่วไป
69 นางสาวณิชารีย์   ปรีชา Nicharee  Preecha บุคคลทั่วไป
70 นางสาวณปภัช  ศรีสุวรรณ Napaphat  Srisuwan บุคคลทั่วไป