ประมวลภาพถ่ายโครงการ พัฒนาศักยภาพและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษา (Common European Framework of Reference: CEFR)

ด้วยคณะกรรมการการอุดมศึกษามีนโยบายในการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา โดยการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือศึกษาค้นคว้าความรู้ที่เป็นสากลและก้าวทันโลก และมีความรู้ความสามารถที่เพียงพอ และเหมาะสมเพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จัดดำเนินโครงการโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษา (Common European Framework of Reference: CEFR) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎธานี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่มีความจำเป็นสำหรับนักเรียนที่กำลังจะเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา และนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นความรู้ให้นักศึกษาในการทำข้อสอบภาษาอังกฤษระดับมาตรฐาน เพื่อใช้ในการเรียน และทำงานต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษในทักษะด้านต่าง ๆ เช่น การฟังพูดอ่านเขียนโครงสร้างหลักไวยากรณ์รวมถึงการออกเสียงที่ถูกต้องและชัดเจน
 3. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและทันสมัย
 4. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้แบบบูรณาการ รู้จักการเป็นผู้นำ ผู้ตามและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
 5. เพื่อพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
 6. เพื่อบริการวิชาการและสร้างเครือข่ายกับโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สุราษฎร์ธานี
 7. เพื่อเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในรายวิชาภาษาอังกฤษและการสอบภาษาอังกฤษ
 8. เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษา (CEFR)
 9. เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษโดยสามารถนำผลทดสอบในการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการสมัครเรียนต่อและการทำงานได้

กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รวมจำนวนทั้งหมด 3,500 คน

 

ระยะเวลาและสถานที่   

ระหว่างวันที่ 21 เมษายน – 10 มิถุนายน 2561 (เฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 2. ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษในทักษะด้านต่าง ๆ เช่น การฟังพูดอ่านเขียนโครงสร้างหลักไวยากรณ์รวมถึงการออกเสียงที่ถูกต้องและชัดเจน
 3. ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและทันสมัย
 4. ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้แบบบูรณาการ รู้จักการเป็นผู้นำ ผู้ตามและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
 5. ผู้เรียนพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
 6. บริการวิชาการและสร้างเครือข่ายกับโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สุราษฎร์ธานี
 7. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในรายวิชาภาษาอังกฤษและการสอบภาษาอังกฤษ
 8. ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษา (CEFR)
 9. เตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษโดยสามารถนำผลทดสอบในการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการสมัครเรียนต่อและการทำงานได้