ศูนย์ภาษาสำนักวิทยบริการฯ ศึกษาดูงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื่องด้วยในวันที่ 22-25 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการให้บุคคลากรในสำนักวิทยบริการฯ ได้ไปศึกษาดูงาน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและม.ราชภัฏเพชรบุรี โดยศูนย์ภาษาเป็นหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งภายใต้สำนักวิทยบริการฯ ได้ร่วมเข้าเยี่ยมชมหอสมุดและสถาบันภาษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้ร่วมกันแชร์ความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินงานต่างๆเกี่ยวกับด้านงานวิชาการ สื่อการศึกษา ห้องSelf Access Learning Center และลักษณะการดำเนินงาน ทั้งนี้ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเป็นกันเอง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้กับศูนย์ภาษาได้เป็นอย่างดี