กิจกรรมบริการวิชาการ ยุวมัคคุเทศก์(English For Youth Guide) โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ

ด้วย ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดโครงการ“พัฒนาศักยภาพภาษาด้านการท่องเที่ยวให้กับคนในชุมชนท้องถิ่น” เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาให้กับเยาวชนในชุมชนท่องเที่ยว หรือเรียกว่ายุวมัคคุเทศก์ ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตพื้นที่อำเภอดอนสัก จำนวน ๖๐ คน โดยกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี นั้น ได้รับคำตอบรับจาก ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำเป็นอย่างดี

ทั้งนี้เด็กนักเรียนยังให้ความสนใจเข้ามาร่วมโครงการและกิจกรรมกันจำนวนมาก ซึ่งหลังจบโครงการ นักเรียนทุกคนได้ซึมซับความรู้เบื้องต้นด้านภาษาอังกฤษในการเป็นยุวมัคคุเทศก์ และสามารถนำไปใช้ได้ ทั้งยังเป็นพื้นฐานภาษาอังกฤษให้นักเรียนทุกคนต่อยอดต่อไป โดยการเรียนการสอนเต็มไปด้วยกิจกรรมและความสนุกสนานจากผู้บรรยายชาวต่างชาติและผู้เชี่ยวชาญกด้านภาษาอังกฤษ

ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ มรส. มีความยินดีที่จะร่วมพัฒนาชุมชนไปควบคู่กับการพัฒนานักศึกษาเพื่อขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น เป็นมหาวิทยาลัยพลังของแผ่นดินต่อไป