นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 59) กรุณาดาวน์โหลดรายชื่อเพื่อตรวจสอบรอบสอบของตนเอง

SRU Test เป็นข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีข้อสอบทั้งหมด 70 ข้อ( 100คะแนน เวลา 90 นาที) เป็นข้อสอบแบบอัตนัย

โดยนักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 เพื่อสามารถนำผลสอบไปยื่นขอจบได้

ดาวน์โหลดรายชื่อ SRU Test