ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ TOEIC รอบวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562

รายชื่อผู้สอบ TOEIC วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 ( 2รอบ เช้า/บ่าย)  ดาวน์โหลด>       TOEIC test takers 191019.PDF ***ณ ห้องประชุม 1 ชั้น

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ รอบสอบ วันสอบ SRU Test สำหรับนักศึกษา กศ.บท. มรส. รวมทั้งศูนย์ อ.เกาะสมุย

กรุณาดาวน์โหลดรายชื่อที่ลิงค์ด้านล่าง ไฟล์ PDF ในวันสอบกรุณานำดินสอขนาดความเข้ม 2B ปากกา และยางลบ  รวมทั้ง บัตรนักศึกษา หรือบัตรประชาชน เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนในการสอบ เข้าห้องสอบช้ากว่า 15 นาทีไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์สื่อสารใดๆเข้าห้องสอบ ศูนย์สุราษฎร์ธานี 19-20 ตุลาคม 2562 ศูนย์ อ.เกาะสมุย

Read more

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 59) กรุณาดาวน์โหลดรายชื่อเพื่อตรวจสอบรอบสอบของตนเอง

SRU Test เป็นข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีข้อสอบทั้งหมด 70 ข้อ( 100คะแนน เวลา 90 นาที) เป็นข้อสอบแบบอัตนัย โดยนักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 เพื่อสามารถนำผลสอบไปยื่นขอจบได้ ดาวน์โหลดรายชื่อ SRU Test

Read more

โครงการ Speexx สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่3 ( เข้าร่วมเพื่อรับ Serial Key กิจกรรมฐานภาษา ฐาน 2 )

อีกกิจกรรมสำหรับรับ Serial Key สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 มรส. มาทำความเข้าใจ SPEEXX คืออะไร ? SPEEXX เป็นโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง น้อง ๆ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม เพียงแค่มีสมาร์ทโฟน โน้ตบุคหรือคอมพิวเตอร์และเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต โดยบทเรียนประกอบด้วย ไวยากรณ์

Read more

ผ่านฐานกิจกรรมภาษาได้ง่ายๆแค่เข้าร่วม 4 กิจกรรมของทางศูนย์ภาษา แบ่งตามชั้นปี ปีละ 1 กิจกรรม

มหาวิทยาลัยฯ กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา โดยฐาน 2 กิจกรรมภาษา นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมดังต่อไปนี้ กิจกรรมพัฒนาภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนระดับปริญญาตรี เป็นโครงการปรับพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียน ทั้งยังทำให้ทราบถึงพื้นฐานด้านภาษาของตนเองว่าอยู่ในระดับไหน กิจกรรมพัฒนาภาษาด้านการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักศึกษาอ่านหนังสือภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ที่จะทำให้สามารถเข้าถึงฐานคำศัพท์ รูปแบบประโยคต่างๆเบื่้องต้นได้โดยใช้ SRA ของห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (SALC) กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมออนไลน์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่

Read more

กำหนดวันสอบ CEFR ออนไลน์ รอบที่2 สำหรับนักศึกษารหัส 59 ที่ไม่ผ่านรอบแรก

กำหนดวันสอบ CEFR ออนไลน์ รอบที่2 สำหรับนักศึกษาที่ไม่ผ่านรอบแรก กรุณาดาวน์โหลดตารางสอบเพื่อตรวจสอบรายชื่อ ห้องสอบและรอบสอบให้เรียบร้อย วันสอบวันที่ 18 กันยายน 2562 ณ อาคารทีปังกร(สำนักวิทยบริการฯ) และกรุณานำหูฟังส่วนตัว เพื่อใช้ในการสอบ ใช้หูฟังแบบ Jack 3.5mm. ธรรมดา เนื่องจากแบบอื่นไม่สามารถใช้กับคอมพิวเตอร์ได้

Read more

เปิดรับสมัครสอบ TOEIC รอบวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 รับจำนวนจำกัด

เปิดรับสมัครสอบ TOEIC รอบวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 รับจำนวนจำกัด   บุคคลทั่วไปค่าสมัคร 1,800 บาท บุคคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  1,200 บาท นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 800 บาท ***ในแต่ละรอบรับจำนวนจำกัด***

Read more

ประกาศรายชื่ผู้เข้าสอบ TOEIC รอบสอบวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562

รายชื่อผู้สอบ TOEIC วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ( 2รอบ เช้า/บ่าย) ***ณ ห้องประชุม 1 และห้องอบรม 1  ชั้น 4 อาคารหอสมุดฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี*** ______________________________________________________________________ ***รายละเอียด***

Read more

ขอเชิญนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ชมการบรรยายแนวข้อสอบ ก่อนสอบวัดระดับ CEFR ออนไลน์ ผ่าน Youtube

ตัวอย่างข้อสอบ เพื่อวัดระดับ CEFR ของนักศึกษา จัดทำโดย : ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากรผูบรรยาย : นางสาวกิ่งกาญจน์ สุพรศิรสิน รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝ่ายศูนย์ภาษา) File ข้อสอบ สำหรับดาวน์โหลด Part 1

Read more