แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับอาจารย์และบุคลากร Speexx กำหนดสอบหลังเรียนหลักสูตรที 1 (Progress Test 1)

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดสอบหลังเรียนหลักสูตรที 1 (Progress Test 1) ตั้งแต่วันนี้ – 3 ธันวาคม 2560 (ภายในเวลา 23.59 น.) **เกณฑ์คะแนนสอบผ่านที่ 60% นะคะจึงจะมีสิทธิ์เลื่อนขั้นเรียนในหลักสูตรที่ 2 ต่อไปค่ะ สามารถเข้าทำแบบทดสอบได้ที่

Read more

ด่วนที่สุด!…ประกาศเลื่อนสอบ TOEIC รอบวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560

ด่วนที่สุด!…ประกาศเลื่อนสอบ TOEIC รอบวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เนื่องด้วยจำนวนผู้สมัครสอบไม่เพียงพอต่อการเปิดสอบTOEICในวันเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ทางศูนย์ภาษาจึงขอเลื่อนการสอบออกไปเป็นวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 โดยทางศูนย์ภาษาเล็งเห็นถึงความต้องการในการใช้ผลสอบ TOEIC เพื่อการศึกษา และการนำไปใช้งาน จึงเปิดโอกาสให้ นักศึกษา บุคคลากร และบุคคลทั่วไป เข้าสมัครสอบเพิ่มเติมในวันเวลาดังกล่าว

Read more

ข่าวดี…ศูนย์ภาษาเปิดติว! พิชิต TOEIC 550+

ข่าวดี…ศูนย์ภาษาเปิดติว! พิชิต TOEIC 550+  เปิดติวโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษและการสอบ TOEIC โดยจะทำการ เปิดติวในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 16-17 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00น. – 16.00น. เพื่อทำการสอบ TOEIC ในรอบวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม

Read more

ประกาศเปิดรับสมัครสอบ TOEIC รอบวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560

เนื่องด้วย ทางศูนย์ภาษาเล็งเห็นถึงความต้องการในการใช้ผลสอบ TOEIC เพื่อการศึกษา และการนำไปใช้งาน จึงเปิดโอกาสให้ นักศึกษา บุคคลากร และบุคคลทั่วไป เข้าสมัครสอบเพิ่มเติมในวันเวลาดังกล่าว   วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560     ***วันเวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงและจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*** บุคคลทั่วไปค่าสมัคร 1,800

Read more

แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 58 ทุกคน กำหนดสอบหลังเรียน หลักสูตรที่ 1 (Progress Test 1)

แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 58 ทุกคน กำหนดสอบหลังเรียน หลักสูตรที่ 1 (Progress Test 1) ตั้งแต่วันนี้ – 12 พ.ย. 60 (ก่อนเวลา 24.00 น.) เป้าหมาย

Read more

Fulbright รับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2561

ด้วยสถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค สำหรับปีการศึกษา 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาไทยที่เรียนดีและมีภาวะความเป็นผู้นำ ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ได้เรียนร่วมกับนักศึกษาและอภิปรายกับคณาจารย์ชาวอเมริกัน เพื่อเพิ่มพูนทักษะภาวะผู้นำ และเรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรม รวมถึงระบบการศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (4-5 เดือน) โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

Read more

ประกาศตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบ TOEIC รอบวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560

 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 ห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ เวลา 13.00-16.00น.กรุณามารายงานตัวก่อนเวลา 1 ชั่วโมง กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรนักศึกษา(ห้ามหมดอายุ) พร้อมหลักฐานการชำระเงินมาให้ครบถ้วน ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ภาษาไทย ชื่อ-สกุล  ภาษาอังกฤษ ประเภท 1 นางสาวธันย์ชนก

Read more

ศูนย์ภาษาเปิดให้บริการยืมภาพยนตร์(ดีวีดี)แก่นักศึกษา

ศูนย์ภาษาเปิดให้บริการยืมภาพยนตร์(ดีวีดี) เพื่อใช้ในการรับชมบริเวณหอสมุดและศูนย์ภาษา โดยนักศึกษาสามารถมาติดต่อยืม-คืนได้ที่ ศูนย์ภาษาและห้อง Self Access Learning Center ซึ่งมีเงื่อนไขคือสามารถยืมได้ไม่เกิน2เรื่องในแต่ละครั้ง และต้องนำบัตรนักศึกษา(ไม่หมดอายุ)มาทุกครั้งพร้องลงชื่อยืม/คืน จันทร์-ศุกร์ 8.30 – 19.30น. เสาร์-อาทิตย์ 8.30-16.30น. ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวนั้นจะสามารถทำให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยใช้การรับชมระบบซาวด์แทรคเพื่อพัฒนาด้านภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารได้อีกด้วย

Read more

ด่วน! ประกาศเลื่อนวันสอบ TOEIC วันที่ 28 ตุลาคม 2560 เป็นวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560

ประกาศเลื่อนวันสอบ TOEIC วันที่ 28 ตุลาคม 2560 เป็น 4 พฤศจิกายน 2560 เนื่องจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯกำหนดวันสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ระหว่างวันที่ 25-29 ต.ค.2560 ทางศูนย์ภาษาจึงมีความจำเป็นต้องทำการเลื่อนวันสอบดังกล่าวออกไป ทางศูนย์ภาษาจึงขออภัยผู้ลงทะเบียนสอบล่วงหน้า

Read more

It’s Time for SPEEXX : ศูนย์ภาษา เชิญชวนอาจารย์ บุคลากรพัฒนาภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรมออนไลน์

ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพภาษาด้วยโปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ระบบออนไลน์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3/2560 จำนวน 3,400 รหัส ซึ่งศูนย์ภาษา ได้ให้สิทธิ์การเข้าใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษ ระบบออนไลน์ สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยผู้สนใจ จำนวน 100 รหัส

Read more